مقاله نقش مشارکتهاي مردمي در توسعه روستايي: با تاکيد بر مشارکت سنتي و جديد مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان نورآباد ممسني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقش مشارکتهاي مردمي در توسعه روستايي: با تاکيد بر مشارکت سنتي و جديد مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان نورآباد ممسني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله مشارکت سنتي
مقاله مشارکت جديد
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيدايي سيداسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مشارکت روستاييان در امور روستايي و با ديد تخصصي تر در توسعه روستايي، از ضروريات برنامه ريزي در محيط هاي روستايي به شمار مي رود. در اين ميان با مرور تاريخ مشارکتهاي روستاييان در امور روستاها با دو الگو يا روند روبه رو مي شويم. اولين الگو، الگوي مشارکت سنتي روستاييان در قالب مقرارت عرفي و به صورت نانوشته بوده است که بيش از همه با انگيزه هاي اقتصادي – اجتماعي صورت مي گرفته است. دومين الگو، الگوي مشارکت جديد در قالب قوانين و مقرارتي است که به همکاري مردم شکل قانوني و اداري مي بخشيد.
اين مقاله به اين سوال مي پردازد که آيا تفاوتي در ميزان مشارکت روستاييان در گذشته و حال حاضر وجود دارد يا نه؟ نگارندگان در اين جستار بدنبال ارزيابي ميزان مشارکت مردمي در گذشته و حال حاضر و بررسي موفقيت الگوي مشارکت سنتي و جديد و يا ترکيبي از هر دو مي باشند، که بدين منظور براي آنکه بتوان يك تقسيم بندي مناسب زماني بين اين دو الگو برقرار کرد تشکيل شوراهاي اسلامي را ملاک قرار داده و اين دو الگو را با هم مقايسه مي کنيم. داده هاي تحقيق مبتني بر استفاده از اطلاعات پرسشنامه اي و برداشت هاي ميداني از ۳۸۰ خانوار و ۳۰ روستاي نمونه در بخش مرکزي شهرستان نورآباد ممسني است که با استفاده از آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آزمون فرضيات نشان مي دهد؛ رابطه معني دار آماري در سطح احتمال ۰٫۹۵ درصد بين مشارکت سنتي و جديد روستاييان بخش مرکزي شهرستان ممسني وجود ندارد ولي اين تفاوت در مصاديق مشارکت سنتي و جديد چشمگير است.