سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید نامور – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
رسول شجاعی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

دولتهایی که به دیدگاه ها و افکار شهروندان توجه و در سیاستگذاری و اجرا با انان همکاری می کنند، دولتهایی کارآمد و موفق اند. چنانچه دولتها ساز و کارهایی برای توجه به دیدگاه های شهروندان نداشته باشند، به منافع مردم بی اعتنا خواهد شد و در مقابل انان،پاسخگو نخواهند بود. شواهد و تحقیقات موجود، گویای عملکرد موفق تر برنامه های دولت در مواردی است که در انها جلب مشارکت شهروندان و توجه به خواسته های انان مد نظر قرار گرفته است. مشارکت واقعی، فرایندی یک بعدی و گذرا نیست. بلکه مستلزم همکاری و همدلی تمامی آحاد جامعه در فرایند تعیین خط مشی عمومی و تصمیم گیریهای دولتی است. در مشارکت واقعی، جایگاه شهروندان نزدیک به ارکان تصمیم گیری است و ساختارها و فرایندهای اداری در مکان دورتری قرارگرفته اند و مدیران به منزله حلقه واسط بین این دو هستند. برای دستیابی به مشارکت واقعی باید با توانمندسازی و آموزش شهروندان ، بازآموزیمدیران و بهبود فرایندها و ساختارهای اداری، بر موانع مشارکت غلبه کرد. برای موفقیت در برنامه های مشارکت عمومی در ایران، نیاززمندساز و کارهایی، از قبیل اطلاع رسانی و مشاوره ، ساز و کارهای طراحی و اجرا، تلاش مداوم و اساسی و نیز محیطی پشتیبانی کننده هستیم. در مشارکت است که مدیریت عمومی از یک وجهه و اعتبار لازم و ویژه برخوردارمیشد و زمینه رشد و توسعه انسانی و اجتماعی فراهم می گردد.