سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
امین فرجی ملانی – پژوهشگر گروه برنامه ریزی شهر ی و منطقه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ، جهاد دانشگاهی
زهرا زمانی – پژوهشگر گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی
محمدحسین جان بابانژاد – پژوهشگر گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی
صادق حاجی نژاد – کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده:
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در چارچوب سیاست توسعه درونی، بر به کارگیری توان های بالقوه و بالفعل موجود در بافت های شهری با استفاده از مشارکت مردم تأکید دارد. تبلور واقعی مشارکت در جمع روی می دهد و در جمع بازتاب می یابد. از این رو است که مشارکت فرآیندی اجتماعی محسوب می گردد. امر مشارکت مردم در امور اجرائی، توسعه و عمران بافت های شهری به خصوص نوسازی بافت های فرسوده شهری در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال مهم است که از جمله راهکارهای جلب مشارکت مردمی در بافت های فرسوده چیست؟ روش مورد مطالعه بر حسب هدف توصیفی- تحلیلی و شیوه مطالعه بر حسب روش و ماهیت، کتابخانه ای است. هدف پژوهش حاضر دست یابی به راهکارهای افزایش مشارکت در بافت فرسوده با توجه به تجارب م وفق جهانی است. نتایج نشان می دهد در مداخلاتی که تاکنون به منظور نوسازی یا بازسازی بافت های فرسوده شهری در تهران و سایر شهرهای کشور به عمل آمده است، مسئولین امر بیشتر به دنبال کسب رضایت مردم برای اجرای بی دردسر برنامه ها و شرکت دادن آنها در سود حاصله بوده اند و مردم هیچگونه مشارکت در بقیه و اجرای آن برنامه نداشتند.