سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره قائمی – کارشناس ارشد سازمان مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

تالاب ها »از اجزاء کلیدی سیمای طبیعی زمین به شمار می روند که از اهمیت زیبایی شناسی بالایی برخوردارندو برای اقشار مختلف مردم از جنبه های گوناگون ارزشمند هستند .
در برخی از جوامع روابط پیچیده فرهنگی و اجتماعی، بین مردم و تالاب ها برقرار است لذا توجه به نقش مـردم در برنامه های مدیریتی و بالطبع حفاظتی تالاب ها، بخصوص در مناطق ساحلی از اهمیت خاصی برخوردار است . در واقع تالاب ها مراکز مطمئنی در حفظ جوامع و تنوع زیستی و فرهنگی به شمار می روند، در بیشتر مناطق نیـز مردم از تالاب ها به عنو ان مراکز تفریحی استفاده می کنند . در کشورهای توسعه یافته، دولت ها با فـراهم نمـودن امکانات آموزشی، پژوهشی و تفریحی برای استفاده مردم زمینه های لازم در جهت حفاظت از تالاب ها را فـراهم می نماید . در کشور ما نیز ضروری است که با آشنا کردن اقشار مختلف مردم اعم از دانش آمـوزان، دانـشجویان و عامه مردم با کالاها و خدمات بالفعل و بالقوه تالاب ها، فر هنگ مشارکت در حفاظت از این پهنه ها ارتقا یابد . توجه به نیازها و خواسته های مردم در توسعه، حفاظت و برنامه ریزی بر ای تـالاب هـا ، از ملزومـات مـشارکت مـردم د ر برنامه های مدیریت و حفظ این عرصه ها به شمار می رود . در مقاله حا ضر ضمن بررسی اجمالی اهمیت تالاب ها، نقش بالقوه عموم مردم ، ا عـم از افـراد بـومی نزدیـک بـه تالاب ها و نیز بازدیدکنندگان از این عرصه ها، در مدیریت و حف اظت از آن ها مطـرح مـی شـود؛ در همـین راسـتا تجارب برخی کشورها در زمینه استفاده از مشارکت عموم مردم واکـاوی شـده و در پایـان روش هـای مناسـب اطلاع رسانی در رابطه با مدیریت و حفاظت از این اکوسیستم ها به هریک از گروه های هدف مورد بررسی قـرار می گیرد .