سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه صابریان – دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز مطالعات و آموزش پزشکی
الهه آتش نفس – دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز مطالعات و آموزش پزشکی
بهناز بهنام – دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، بخش روانپزشکی مرکز آموزشی – درمانی فاطمیه

چکیده:

خشونت علیه زنان با علل متعدد دراکثر جوامع وجود دارد. که یکی از مهمترین علتهای آن ارتباط جنسی نامطلوب بین زوجین میباشد. این تحقیق با هدف تعیین نقش ارتباط جنسی زوجین با خشونت خانگی از دیدگاه زنان مراجعه کننده بهمراکز بهداشتی – درمانی شهرستان سمنان انجام گردید. طی یک پژوهش کیفی و با روش بحث گروهی متمرکزFGD)دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتیدرمانی شهرستان سمنان در مورد خشونت خانگی و نقش ارتباط جنسی در بروز آن بررسی شد. حجم نمونه ۱۲۰ نفر بود که در ۱۲ جلسه ۶-۱۲ نفره شرکت نمودند. داده ها کد گذاری و طبقه بندی شد و مورد تفسیر قرار گرفت. از نظر اکثر نمونه ها تمکین در روابط جنسی از وظایف اصلی زنان میباشد. برخی از نمونه ها عنوان می کردند کهزنان زیاد در زمینه جنسی با مرد همکاری نمی کنندو برخی دیگر معتقد بودند کهزنان در بیشتر مواقع علیرغم میل خود، خواسته هایجنسی مردرا پاسخ میدهند عدم تمکین زن برای مقاربت با شوهر، به نظر اکثریت زنان مورد مطالعه، ریشه بیشتر دعواها و خشونت علیه زنان در خانواده میباشد. نامناسب بودن کمیت و کیفیت روابط زناشوئی، در بیشتر مواقع با عکس العملهای منفی نظیر لجبازی، قهرو ترشروئی، خرجی ندادن، ازدواج مجدد و یا برقراری روابط جنسی با زن دیگر، کتک زدن همسر همراه می باشد. همچنین از نظر اکثرنمونه ها بیشتر افراد به دلیل شرم و خجالت در زمینه طرح مشکلات جنسی، مسائل خود را با متخصصین مطرح ننموده و از آنها راهنمائیلازم را نمی گیرند. و این مشکل همچنان در طول سالها لاینحل باقی میماند. بحث و نتیجه گیری: برقراری رابطه جنسی صحیح یکی از اساسی ترین عوامل حسن تفاهم زوجین است، که عدم وجود آنزمینه ساز بسیاری از مشکلات و ناسازگاریهای خانوادگی میباشد. پیامدهای ناشی ازعدم رضایت از رابطه جنسی منجر به بروز واکنش خشم و پرخاشگری و عصبانیت در طرفین، بی وفائی و خیانت میگردد. در حالیکه از نظر قانون یکی ازوظایفی که زن نسبت به شوهر دارد، تمکین(حق بهره مندی جنسی) است که نباید بدون دلیل ازآن استنکاف نماید. طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، شرط پرداخت نفقه به زنامکان بهره مندی میباشد. وهر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظیفه زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. مواردی مانندعدم دریافت مهریه، ابتلای زن به بیماری، و ابتلای مرد به امراض مقاربتی موجب موجه شدن عدم تمکین میگردد. تشویق همسران جهت دستیابی به تفاهم درزمینه روابط جنسی، ودرصورت وجودمشکل،مراجعه به متخصص زنان و زایمان وروان پزشک، تشکیل کلاسهای آموزشی درمراکز بهداشتی – درمانی در خصوص مسائل مرتبط با روابط جنسی مطلوب و آموزش به زوجین جوان در مشاوره های قبل از ازدواج میتواند درکاهش نارضایتی های جنسی و پیشگیری از خشونت خانگی موثر باشد