سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل دردی پور – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نیاز رو به رشد جمعیت جهانی به غذا نیاز به تولید کشاورزی بیش تری را به دنبال خواهد داشت و بنابراین، نیاز به تولید محصولات کشاورزی متمرکز خواهد بود . عملکردهای بالاتر به نوبه خود نیاز به نهاده های بیش تر کشاورزی خواهند داشت . هم چنین مطالعات اخیر نشان داده است که عملکرد و تولید مداوم مورد انتظار، نیازمند افزایش در مصرف کودهاست . درکشورهای صنعتی، به هر حال روشن است که سطوح عملکرد در طول ده ساله گذشته به یک مقدار ثابتی رسیده است . به دلیل مقادیر متوازن مصرف قبلی و کارآیی بهبود یافته، نگرانی های محیطی، کاهش برنامه های حمایتی مزرعه ای و سیاست های تجارت آزاد، مصرف کود در کشورهای توسعه یافته یک روند نزولی را از اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه می دهد ( آی . آف . ا . ، ). ۲۰۰۳ در ۳۰ سال گذشته یک همبستگی مثبتی بین تولید گیاه و کودهای مورد استفاده درکشورهای توسعه یافته وجود داشته است و این روند هنوز ادامه دارد . به طور کلی، مصرف کارآمد کودها از طریق بهبود زمان مصرف و تقسیط آن، مدیریت مکانی ویژه، تناوب زراعی و مدیریت، نمونه برداری و آزمون خاک و غیره، امکان عملکردهای بیش تر با مقادیر موجود یا حتی کم تر کود میسر می باشد . در بسیاری از کشورها، مسئولان برنامه های کنترل در ارتباط با مصرف هر دو کودهای معدنی وآلی را اغاز کرده اند . این امر به منظور حفظ وضعیت عناصرغذایی خاک و توازن ورود عناصر غذایی و در عین حال کاهش خطر تلفات عناصر غذایی به محیط به ویژه محیط های آبی انجام می شود ( کلرک و همکاران، ).۲۰۰۱ بنابراین مسایل مدیریت عناصر غذایی در ارتباط با حفظ محیط یکی از مهم ترین عرصه های تحقیقاتی برای کارشناسان کود و دانشمندان کشاورزی شده است . برای نیل به نیازهای کشاورزی پایدار و مصرف کود، وقتی که کودهای جدید فرموله و تولید می شوند یا وقتی که مواد خام انتخاب می شوند، کیفیت مواد خام و مسایل سلامتی محیطی، نقش کلیدی را بازی می کنند . پیش از توجه به یک یا دوتای از این موضوعات ما تنوع آنها را به ویژه در ارتباط با محلول های کودی ازته و فسفره نمایش خواهیم داد .ً مخصوصا، پایه آزمایش واقعی اقتصاد مصرف آن است، برای مثال آیا یافته های جدید کود دهی هزینه ها را پوشش می دهد و سودمند است