سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
آرزو ایزدیاری – مدرس موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مولانا کارشناس ارشدمهندسی معماری

چکیده:
امروزه عدم تعادل میان معماری با محیط وطبیعت باعث بروزاثارونتایج ناخوشایندی ازجمله الودگی محیط زیست کاهش منابع طبیعی تغییرات اقلیمی و کاهش روزافزون منابع انرژی شده است ازاین روی طراحان و معماران می کوشند تا راه حلهای مناسبی را درجهت طراحی بناهایی سازگاربامحیط زیست بیابند یکی ازکارامدترین این راه حل ها مباحث مربوط به پایداری درمعماری است که مسائلی چون تاثیرات محیطی ساختمان ساختمانهای سبز طراحی برای بازیافت و… را مورد توجه قرارمیدهد ازاین روی هدف ازارارایه ی این مقاله که باروش تحلیلی توصیفی و گرداوری اسنادی اطلاعات انجام گرفته است بررسی نقش معماری درکاهش اثرات مخرب زیست محیطی درراستای اهداف پایداری می باشد درادامه نتایج به دست امده به این شرح است معماری می تواند باتکیه براصول پایداری و توجه به منابع طبیعی موجود ضمن آنکه باعث صرفه جویی درمنابع تجدیدناپذیر گردد کمترین اثرات مخرب رابرمحیط اطراف خود داشته باشد ازسوی دیگر ترکیب فن و معماری وشکل گیری معماری براساس مقتضیات انرژی میتواند موجبات حرکت به سوی طراحی پایداررا میسرسازد