سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
وحید وزیری – استادیار گروه معماری، دانشگاه محقق اردبیلی،
صدف کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، – دانشگاه محقق اردبیلی،

چکیده:
دکتر سید حسن نصر به عنوان یکی از متفکرین اسلامی معتقد است مفهومی که مکان و خصوصیات آثار انسانی القاء میکنند، برگرفته از شاخصهای فرهنگی و جهانبینی آن جامعه است. هیچ رفتار، اثر انسانی و محیط زندگی وجود ندارد،مگر اینکه از فرهنگ و جهانبینی آن جامعه متأثر نباشد. بنابرین اگر فضا و مفاهیم مرتبط با آن منطبق بر اصول، مبانی، ارزشها و بایدها و نبایدهای اعتقادی باشد در شکلگیری تصویری روشن از شهر مؤثر خواهد بود. دراین نوشتار سعی بر این است که کیفیت خوانایی به عنوان یکی از کیفیتهای شاخص در فضاهای شهری معاصر در محلات سنتی مورد بررسیقرار گرفته و مقایسه تطبیقی بین مبانی و اصول شهرسازی اسلامی ومؤلفههایی که در خوانایی محلات مؤثراند انجام گیرد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی و جمعآوری اطلاعات بر پایه مطالعات -کتابخانهای و بررسی متون میباشد. نتایج نشان میدهد که بعضی از ارزشهای اسلامی که در شکلگیری الگوی خاص در محلات سنتی مؤثر بوده بر ذهن ناظر اثر میگذارند و باعث ایجاد تصویری دقیق در ذهن شده و در نهایت منجر به خوانایی و تماییز ساختاری و محتوایی محلات میگردد.