مقاله نقش منابع اطلاعات گوناگون در ارزيابي آموزشي اعضاي هیات علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۶۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: نقش منابع اطلاعات گوناگون در ارزيابي آموزشي اعضاي هیات علمي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي آموزشي
مقاله منابع ارزيابي
مقاله هیات علمي
مقاله کيفيت
مقاله تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري ثنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين و چالش برانگيزترين موضوعات که دانشگاهها با آن مواجه اند، استفاده از روشهاي مناسب ارزيابي عملکرد آموزشي اعضاي هیات علمي است. امروزه، وجود نظام ارزيابي در خصوص تواناييها و عملکرد اعضاي هیات علمي نيازي مشهود است، اما در عمل استقرار چنين نظامى به سهولت انجام نمي شود. روشها و رويکردهاي متعددي براي ارزيابي آموزشي اعضاي هیات علمي وجود دارد. بيشتر پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه حاکي از استفاده از چهار رويکرد ارزيابي شامل ارزيابي توسط دانشجويان، ارزيابي توسط همکاران، خودارزيابي و ارزيابي توسط مديران است. بر اساس پژوهشهاي انجام شده، در سطح بين المللي براى قضاوت در باره کيفيت عملکرد آموزشي اعضاي هیات علمي مولفه هاي مختلفي در نظر گرفته مي شود. اين مولفه ها از طريق يک پژوهش توصيفي – تحليلي بررسي شد، اما سهم هر يک از اين مولفه ها مي تواند متفاوت باشد. بنابراين، در اين طرح پژوهشي به اين سوال پاسخ داده شده است که به نظر اعضاي هیات علمي سهم هر يک از منابع داده هاي مختلف براي ارزيابي کيفيت عملکرد آموزشي اعضاي هیات علمي چقدر است؟ جامعه آماري مورد مطالعه شامل اعضاي هیات علمي رسمي تمام وقت دانشگاه شهيد بهشتي بوده است. از اين جامعه يک نمونه طبقه بندي شده تصادفي به تعداد ۱۸۰ نفر انتخاب شد و پرسشنامه هاي مورد نظر بر آنان اجرا و سهم مولفه ها و منابع يادشده محاسبه شد. بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش براي فرايند تدريس – يادگيري هشت مولفه شناسايي شده شامل تسلط بر محتوا، تدوين طرح درس، مهارتهاي عرضه محتوا، مديريت درس، راهنمايي و مشاوره، ارزيابي يادگيري، مهارتهاي ارتباطي و مسايل اخلاقي در آموزش و تدريس از نظر پاسخگويان اهميت بالايي داشته اند. همچنين، از بين چهار منبع داده هاي ارزيابي شامل دانشجو، همکار، مدير گروه و خود عضو هیات علمي در خصوص هشت مولفه ياد شده فرايند تدريس- يادگيري، دانشجو به عنوان منبع مهم تري تعيين شده است. بنابراين، به منظور قضاوت در باره کيفيت عملکرد آموزشي اعضاي هیات-علمي مي توان اين هشت مولفه را مورد ارزيابي قرار داد.