سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی وحدت – دانشگاه یزد

چکیده:

برگــزاری دومــین کنفــرانس ملــی مهندســی صــنا یع کــه در تــاریخ ۹۲ / ۱۱ / ۱۸ لغا یــت ۱ / ۲۱ / ۱۸ در دانشــگاه یــزد برگــزار گرد یــد فرصــت مناســبی بدســت داد تــا ضــمن ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای آموزشــی – پژوهشــی دانشــگاه نوپــای یــزد ، عملکــرد واحــدهای مختلــف آن، کــه بــر حســب اتفـاق مهندســین صـنا یع نیــز در رده هـای مختلــف مـد یریتی آن مســئولیت دارنـد، مــورد بحـث و بررســی قـرار گ یــرد . سـپس بــا توجـه بــه کــارکرد دانشــگاهها بررســی فعال یــت بخشــهای مختلــف آموزشــی – پژوهشــی – فرهنگــی – اداری و مــالی و عمرانــی و همچ نــین رســالتی کــه دانشــگاهها بعهــده دارنــد نقــش مهندســین صــنایع در برنامــه ریــزی و سیســتم دهــی ایــن صــنعت مهــم خــدماتی کــه در حــال حاضــر مــورد توجــه بســیاری در سطح جهان قرار گرفته است ، مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه گردیده است .