سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیاوش صحت – جامعه جراحان ایران
مروا طهماسبی – جامعه جراحان ایران
امیر کاظمی زاده – جامعه جراحان ایران
فرزانه کتیرائی – جامعه جراحان ایران

چکیده:

زمینه وهدف : ایران با دارا بودن تنها یک درصد جمعیت جهان ، دو درصد از تلفات انسانی ناشی از تـصادف سراسـر کـشورهای کره زمین را به خود اختصاص داده است . به گفته جانشین معاونت راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی در دومین همایش نقـش تعامل در توسعه نظم اجتماعی، آمار کشته شدگان ایران دو برابر و مجروحان ۵/۱ برابر استانداردهای جهانی است . هـزاران نفـر قربانی و صدها هزار مجروح محصول یکی از حوادث قابل پیش گیری کشور است، حادثه ای که کاملا بر اثر بی تـوجهی، سـهل انگاری و بی احتیاطی و رعایت نکردن مقررات در کشور رخ می دهد . جامعه جراحان ایران در جریان انجام پروژه ملـی ارزیـابی نحوه پاسخ دهی نظام های درمانی به تروماهای ناشی از تصادف اتومبیل و با توجه به گزارش اداره راهنمایی و رانندگی در مورد اینکه موتور سواران در ۲۶ درصد تروماهای کشور درگیر می شوند و اینکه این ارقام بالاتر از آمار جهانی است بر آن شـدیم کـه به این موضوع توجه بیشتری نماییم . روش و بیماران : بخش پژوهشی جامعه جر احان ایران در حال انجام پروژه ای ملی با عنوان ارزیابی نحوه پاسخ دهی نظام های درمانی به تروماهای ناشی از تصادف اتومبیل است . با توجه به اهمیت رسیدگی سریع تر به
وضعیت موتور سواران در شهرهای بزرگ بر آن شدیم تا وضعیت بیماران ترومایی مراجعه کننده به یکی از بیما رستانهای تحـت پوشش طرح که آمار بالایی از نظر دخیل بودن موتورسواران در تروماها را نشان می داد را مورد بررسی قـرار دهـیم . اطلاعـات موجود با پر نمودن پرسشنامه ها توسط پزشکان از سال ۱۳۸۲ جمع آوری شده و در پایگاه داده های این مرکز گردآوری شـده بود . یافته ها : اطلاعات مربوط به بیماران ترومایی مربوط به این مرکز در پایگاه داده های جامعه جراحان ایران ثبت شده بود در یک مطالعه توصیفی مورد بررسی قرار گرفت . تعداد %) ۸/۲) ۴ عابر پیاده با موتورسیکلت تـصادف کـرده و تعـداد %) ۳۶/۶) ۲۷ بیماران ترومایی، سرنشین موتور بودند . بحث و نتیجه سهم موتورسیکلت سواران ۲۵/۶ درصد از کل نتیجه گیری : . با توجه به آمار ارائه شده : افزایش تعداد موتور سیکلت ♣ تصادفات ( اداره راهنمایی و رانندگی، سه شـنبه -۳-۲۳ درصـد ۴۰ موتـور سـواران در (۸۳-۱۰-۱۳ ها وضعیت ترافیک تهران را حادتر کرده است ( اداره راهنمایی و رانندگی، ♣ ( ۸۵ تصادفات نقش اصلی را دارند ( اداره راهنمایی و رانندگی، در هر سـاعت ۳ نفـر در تـصادفات جـان خـود را از دسـت میدهنـد ( راهنمایی و ♣ فروردین (۱۳۸۳ مرگ زود هنگام باعث از دست رفتن ۴ میلیون سال عمـر در ایـن ♣ راننـدگی، خـرداد (۱۳۸۴ کشور میگردد و معادل دو میلیارد دلار هزینه صدمات ناشی از حوادث ترافیکـی در کـشور مـی تعـداد دو میلیـون و سیـصد و شصت هزار موتورسیکلت در سطح کشور تردد دارند که ♣ باشد . دارای مقام اول در سطح دنیا می باشد . بنظر میرسـد صـدمات ایجاد شده توسط وسایل نقلیه موتوری یکی از مشکلات عمده وخانمانسوز کشور بوده و حدا قل سه برابر آمار جهـانی اسـت . در این زمینه نقش موتور سواران با توجه از ازیاد روز افزون در کشور بایستی مورد توجه قرارگرفته شـود . آمـار ارائـه شـده توسـط تحقیق ما نشان می دهد که ۴۰ درصد تصادفات وسایل نقلیه مربوط به موتور سواران است، در نتیجـه توجـه بـه داشـتن کـلاه ایمنی، رعایت مقررات رانندگی و سخت گیری نسبت به این روش استفاده از این وسیله نقلیه که متاسفانه از سـواره رو ، پیـاده رو و بیراهه در هر زمان استفاده میکنند، لازم است .