سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده پورسلیمانیان – رئیس گروه توسعه فناوری دفتر تحقیقات و توسعه ف نآوری وزارت نیرو

چکیده:

امروزه نظر به ضرورت تجار ی شدن نتایج تحقیقات و توسعه تکنولوژی در راستای خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده در صنایع از
سویی و با توجه به نقش مهم دانشگا هها و مراکز آموزشی در زمینه تربیت نیروی متخصص و گسترش مرزهای دانش و تکنولوژی در جهان
از سوی دیگر، تدابیر خاصی جهت تکمیل چرخه تحقیقات از دانشگاه تا صنعت چاره اندیشی شده است. چنانچه در یک رویکرد سیستمیاز
جمله سیستم ملی نوآوریم یتوان به نقش پر اهمیت موسسات علم و تکنولوژیمانند پارک ها و مراکز رشد تکنولوژیجهت تحکیم و
برقراری ارتباط بین مراکز آموزشی، پژوهشی و تولیدی (صنعت) به منظور پاسخگویی به تقاضا، توسعه تکنولوژی و نوآوری اشاره نمود. این
مراکز در حال حاضر از مهمترین ساختارها برای حمایت از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و جلب
مشارکت و کاهش ریسک موسسات غیردولتی نوپا شناخته شد هاند.
در کشور ما نیز به منظور پاسخگویی به تغییرات سریع و رشد شتابان تکنولوژی و پی ریزی شالوده های اقتصاد مبتنی بر دانایی در
آینده ای نزدیک؛ به این مهمبه ویژه به هنگام طراحی و تدوین برنامه های اخیر توسعهتوجه خاصی شده است. به گونه ای که در حال
حاضر ما همزمان با شکل گیری برخی مولفه های موثر جهت تجاری شدن نتایج تحقیقات و انتقال دانش فنی، شاهد رشد سریع اینگونه
پارک ها و مراکز رشد تکنولوژی در کشور خود هستیم.
در این مقاله پس از ارائه مفاهیم اساسی و تبیین نقش پراهمیت تجار یسازی یافته های پژوهشی جهت توسعه تکنولوژی و ایجاد
ارزش افزوده در اقتصادهای دانش محور نسبت به تعیین جایگاه خاص موسسات علم و تکنولوژی به منظور کارآفرینی، انتشار دانش و تکمیل
چرخه تحقیقات و پاسخگویی به نیاز صنایع در جهان و ایرانبه ویژه در چارچوب سیستم ملی نوآوریپرداخته خواهد شد. در ادامه ضمن
بیان چگونگی نیاز و رویکرد وزارت نیرو به منظور تکمیل چرخه تجاری سازی نتایج تحقیقات از طرق مختلف طی سالیان گذشته، به
چگونگی سیاست ها و برنام ههای آتی آن جهت ایجاد مراکز رشد تکنولوژی در صنعت آب و برق اقدام خواهد شد.