مقاله نقش مولفه هاي حالت فراشناختي در عملکرد تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش مولفه هاي حالت فراشناختي در عملکرد تحصيلي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حالت فراشناختي
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش تعيين نقش حالت فراشناختي و مولفه هاي آن در عملکرد تحصيلي دانش آموزان بود.
روش: پژوهش از نوع همبستگي بود و بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي ۱۵۰ دانش آموز دبيرستاني (۶۴ پسر، ۷۵ دختر) از مناطق آموزشي ۲ و ۶ شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه حالت فراشناختي اونيل و عابدي (۱۹۹۶) پاسخ دادند. ميانگين ترم اول به عنوان شاخص عملکرد تحصيلـي آنان در نظـر گرفـته شد. داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيري و آزمون t مستقل تحليل شد.
يافته ها: نشان داد رابطه حالت فراشناختي و عملکرد تحصيلي مثبت است و سه مولفه حالت فراشناختي (آگاهي فراشناختـي، خود بازبينـي و راهبرد شناختي)، ۶۹ درصد از واريانس عملکرد تحصيلي را پيش بيني مي کنند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، چون حالت فراشناختي با عملکرد تحصيلي رابطه مثبت دارد، بنابراين آموزش مولفه هاي حالت فراشناختي مي تواند در عملکرد تحصيلي دانش آموزان موثر باشد.