سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز مهرام – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن فرّخ زاده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

امروزه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت و بخصوص متخصصان آموزش عالی، توسعه کارآفرینی و تربیت افراد کارآفرین را یکی از رسالتهای موسسات آموزش عالی قلمداد می نمایند. این در حالی است که ماموریت مراکز آموزش عالی علمیکاربردی در این خصوص، برجسته تر از دیگر موسسات آموزش عالی قلمداد می شود . در این راستا، برنامه درسی به عنوان ظرفی نگریسته می شود که مخاطب یادگیری در طی مدت تحصیل، درون آن غوطه ور شده و به صورت آشکار و پنهان در معرض کلیت برنامه و مولفه های آن قرار می گیرد. بر این اساس است که از طریق بازشناسی نقش هر یک از مولفه های برنامه، اثربخشی آنها در مسیر تحول روحیه کارآفرینی مشخص شده و شیوه و اولویت بازنگری و تدوین برنامه های آتی روشن می شود. در این مقاله، از میان مولفه های هشتگانه برنامه درسی که مورد مطالعه قرار گرفته است، صرفاً به نقش مولفه های مدرس، دانشجو، محتوا، و روش تدریس اشاره شده و به علت رعایت نمودن حجم مقاله، از ارائه نقش مولفه های زمان بندی، ارزشیابی، قوانین و مقررات، و محیط
فیزیکی خودداری شده است.