مقاله نقش ناجا در تحقق حقوق شهروندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: نقش ناجا در تحقق حقوق شهروندي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق شهروندي
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله پليس جامعه محور
مقاله نقش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهدين كبريا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده ملكي اصحاب
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرور سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله حقوق شهروندي از يک سو متوجه شان و منزلت آحاد مردم و قبول موجوديت انساني و اجتماعي آنهاست و از سوي ديگر بسط سازکارهاي تثبيت و گسترش آن، نه تنها اعتلا و رشد فرهنگي را موجب خواهد شد بلکه کاهش هزينه هاي اجتماعي، انتظامي و قضايي را به همراه خواهد داشت.
هدف اين پژوهش بررسي نقش نيروي انتظامي- با کارکرد استقرار نظم و امنيت- در حفظ حقوق شهروندي است. يعني تا چه حد پليس توانسته است در تحقق حقوق شهروندي ايفاي نقش کند.
اين مطالعه از نوع مفهومي و مروري (روش اسنادي و کتابخانه اي) است و از طريق فيش برداري و مطالعه كتابخانه اي تعاريف، تحليل ها و نظريه پردازي ها در مورد مفاهيم شهروندي و پليس جامعه محور و نقش بين آنها از كتب و منابع علمي استخراج گرديد.
نتايج پژوهش نشان مي دهد عملکرد نيروي انتظامي را در جهت تحقق جامعه محوري پليس ايران و با هدف جلب اعتماد مردم و حفظ حقوق شهروندي براي رسيدن به يک امنيت اجتماعي پايدار نشان مي دهد.