سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد طاهری اطاقسرا – دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان
علی آذری فر – دانشگاه RMIT ملبورن استرالیا

چکیده:

دراین پژوهش توانایی باکتری سودوموناس ائیروژینوزا درسنتز نانوذرات فلزی Ag+ ازمحلول نیترات نقره مورد مطالعه قرارگرفته است شرایط بهینه برای کشت و رشدباکتری ازنظر دما و PH محیط بررسی شده و درادامه برای مشخصه یابی نانوسیلور سنتز شده باروش بیولوژیکی ازطیف سنج STM UV-Visible استفاده شد که نتایج آن با گزارشات جهانی مطابقت دارد طیف جذبی نانوذرات دارای یک قلهپلاسمونی سطحی پهن درطول موج جذب ۴۲۶ نانومتر بوده و تصاویرSTM نشان دهنده اندازه ذرات درحدود ۱۵-۵ نانومتر می باشد تحقیقات نشان میدهد که استفاده ازنانوذرات نقره نقش مهمی دربهبود راندمان جذب و جریان نوری سلولهای خورشیدی رنگدانه ای دارد