سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
الناز امیراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
نور یکی عوامل غیر زنده اکوسیستم است که نقشی مهم در غذاسازی تولیدکننده ها دارد. درباره اثر نور بر رشد گیاه مطالعات فراوانی انجام شده است. نبودن نور بر شکل بیرونی گیاه و سرعت رشد طولی آن تاثیر می گذارد . انرژی خورشیدی در همه ساختارهای گیاهی نقش دارد و نتیجه نهایی این فرایندها در رشد گیاه است که منجر به افزایش ماده خشک میشود. نور خورشید به عنوان منبع تأمین انرژی برای گیاهان به شمار می آید. با وجود نور، آب و دی اکسیدکربن طی عمل فتوسنتز، به صورت کربوهیدرات در گیاهان ذخیره می شود؛ این انرژی در جذب عناصر تقسیم سلولی و سایر واکنش ها مورد استفاده قرار می گیرد.