مقاله نقش نوع پوشش گياهي در مقايسه ميزان بيوماس سوسماران، به عنوان شاخصي از کارايي اکولوژيکي اکوسيستم (منطقه مورد مطالعه شهرستان سبزوار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش نوع پوشش گياهي در مقايسه ميزان بيوماس سوسماران، به عنوان شاخصي از کارايي اکولوژيکي اکوسيستم (منطقه مورد مطالعه شهرستان سبزوار)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوماس
مقاله سوسمار
مقاله پوشش گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه اول احسان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان بيوماس سطوح مختلف غذايي در هر اکوسيستم به عنوان معياري از کارايي و ميزان جريان انرژي در آن اکوسيستم محسوب مي گردد. کارايي اکولوژيکي هر اکوسيستم، نتيجه قابليت هاي هر يک از موجودات زنده در استفاده از منابع غذايي خود و تبديل کردن آن به بيوماس است [۱۴] اين پژوهش از فروردين تا اول آبان ماه ۱۳۸۶ به مدت ۷ ماه در بخش جنوبي شهرستان سبزوار و در مساحت بيش از ۲۰۰۰۰ هکتار صورت گرفته است. نمونه ها در طي اين ۷ ماه در ۴ پلات۱ هکتاري (۱۰۰×۱۰۰)، و به دو صورت پيمايشي و استفاده از تله هاي چاله اي (pitfall) جمع آوري شدند. در مجموع ۲۰ تله در هر کوادرات (به صورت سيستماتيک تصادفي) استقرار يافت. پلات ها به صورتي استقرار يافت که ۲ پلات (I,II) در پوشش گياهي درختچه اي از نوع (Haloxilon aphyllum و Tamarix hispida) و ۲ پلات (III,IV) نيز در پوشش گياهي بوته اي از نوع (Cousinia sp و Peganum harmala) قرار گيرد. در پايان نمونه هاي به دست آمده از هر پلات توسط ترازوي ديجيتالي تعيين وزن گرديدند و داده ها توسط آزمون آناليز واريانس ANOVA و تستLSD ، تجزيه و تحليل شدند. نتايج حاصله حکايت از آن دارد که بين ميانگين بيوماس مارمولک هاي هر کدام از پلات هاي  IوII  (درختچه اي) با پلات هاي  IIIو IV (بوته اي) و همچنين بين مجموع ميانگين بيوماس سوسمار هاي پلات هاي (I,II) و (III,IV) ، با ميزان اطمينان a=0.01 داراي اختلاف معني دار است. و ميزان بيوماس زيست گاه هاي درختچه اي بيشتر از زيستگاه هاي بوته اي مشابه است.