مقاله نقش نيازهاي بنيادين و حمايت اجتماعي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۲ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: نقش نيازهاي بنيادين و حمايت اجتماعي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله نيازهاي بنيادين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش كنش ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شيرعلي پور اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزافشار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسي نقش نيازهاي بنيادين و حمايت اجتماعي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد.
روش: روش پژوهش همبستگي و جامعه مورد نظر کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه طارم استان قزوين در سال تحصيلي۸۷-۱۳۸۶ بود. گروه نمونه ۱۶۰ دانش آموز شامل ۸۰ دختر و ۸۰ پسر بودند که به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه نيازهاي بنيادين دانش آموزان (برنز، وانس، داين، سيدوکرسکي و استاکول، ۲۰۰۶)، پرسشنامه حمايت اجتماعي (واکس، فيليپس، هالي، تامپسون، ويليامز و استورات (۱۹۸۶) و پرسشنامه سازگاري دانش آموزان (سينها و سينگ، ۱۹۹۳) بود. داده ها با استفاده از تحليل مسير، تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که اثر مستقيم جنس بر نيازهاي بنيادين و سازگاري اجتماعي معنادار است، ولي بر حمايت اجتماعي معنادار نيست. اثر غيرمستقيم جنس بر سازگاري و حمايت اجتماعي معنادار است، در حالي که اثر کلي جنس بر نيازهاي بنيادين معنادار نيست. اثر مستقيم حمايت اجتماعي بر سازگاري اجتماعي معنادار است.
نتيجه گيري: از آن جا که که نيازهاي ينيادي و حمايت اجتماعي مي تواند بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان تاثيرگذار باشد. مي توان از اين اطّلاعات در راستاي برنامه ريزي جهت تامين نيازهاي بنيادي و حمايت اجتماعي آن ها بهره جست و سازگاري اجتماعي دانش آموزان را افزايش داد و يا از از شدت ناسازگاري جلوگيري کرد.