مقاله نقش نگرش و آگاهي دانشجويان از مسایل و خدمات روان شناختي در مراجعه به مراکز مشاوره دانشجويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: نقش نگرش و آگاهي دانشجويان از مسایل و خدمات روان شناختي در مراجعه به مراکز مشاوره دانشجويي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله دانشجو
مقاله خدمات روان شناختي
مقاله مشاوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ملياني مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: طاولي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي نقش بهداشت روان و نگرش دانشجويان نسبت به مسایل و خدمات روان شناختي به عنوان عوامل مداخله گر در مراجعه ياعدم مراجعه به متخصصين بهداشت رواني پرداخته است. در اين پژوهش ۱۵۰ دانشجوي دختر و پسر دانشگاه هاي شاهد و اميرکبير در سال تحصيلي ۸۵ – ۱۳۸۴ در قالب سه گروه (ا – دانشجويان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجويي، ۲- دانشجويان داراي مسایلي در حوزه سلامت روان و غير مراجعه کننده و ۳ – دانشجويان سالم) با استفاده از پرسشنامه هاي سلامت رواني گلدبرگ [۲۸ [GHQ – و پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه نگرش سنج مورد اعتباريابي محتوايي قرار گرفت و يافته ها نشان داد که از همساني دروني مطلوبي برخوردار است [۰٫۸۷]. نتايج مطالعه نشان داد: ۱ – گروه غير مراجعه کننده از سلامت روان پايين تري برخوردار است و آگاهي کم تر و نگرش منفي تري به مسایل بهداشت رواني دارد. ۲ – گروه مراجعه کننده به مراکز مشاوره از نگرش مثبت تر و آگاهي بيش تري در مقايسه با دو گروه ديگر برخوردار است. ۳ – دانشجويان دختر نگرش مثبت تري به مسایل بهداشت رواني دارند.