سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شاهپور مظفری گودرزی – معاون مدیر عامل در امور پشتیبانی تولید

چکیده:

پذیرش و بهبود و رسیدن به اهداف جدید مهمترین خطوط استراتژیک کیفیتی هر شرکتی است درحالی کههر فرد وضعیت و موقعیت کاریش را توسعه میدهد. لازم است گروه ها فنون مدرن ارتباطی را فرا گرفته و به کار گیرند تا بتوانند سریع تر به نتایج مورد نظر دستیابند.
با هماهنگ نمودن گروه های حل مشکل باید مطمئن شد که این امر وظیفه آنان تلقی میشود. هماهنگ کننده توسط تذکرات کامل و لازم، گروه را برای کار گروهی بهتر آماده می سازند و با استفاده از روشهای مناسب کار و مراحل کار، همچنین مدیریت مباحث ، گروه را کمک مینماید تا سریع تر و دقیق تر به راه حل ها عملی پیشنهادی دست یابد.
وظیفه هماهنگ کننده سازماندهی کار گروه های حل مشکل است. برای رسیدن بتعهدات تخصصی، آنها باید دقیقا فکر کنند که چه کسی می تواند سهم بخصوصی در حل مشکل داشته باشد. تابدین واسطه در کار گروهی مشارکت داده شود.
طراحی سوال بسیار مهم است. هنگامی که بخواهیم ایده ها را جمع آوری کنیم. بایدسوال را به گونه ای مطرح نمود که پاسخ های متعددی داشته باشد. این نوع سوالات معمولا باکلمات پرسشی که با «چه» شروع میشوند، آغاز می گردند.