مقاله نقش همکاري خانواده و پليس در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش همکاري خانواده و پليس در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله آسيب هاي اجتماعي
مقاله پيشگيري
مقاله روسپيگري
مقاله اعتياد
مقاله دختران فراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين آقايي مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله و هدف: هدف اين پژوهش بررسي نقش همکاري خانواده و پليس در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در ايران است. نگاهي به آمار رو به رشد طلاق و از هم گسيختگي خانواده در ايران نشان مي دهد که امروزه طلاق خود به عنوان يک آسيب اجتماعي بروز کرده است و همچنين بر افزايش ساير آسيب هاي اجتماعي نيز تاثير مي گذارد. در اين مقاله سعي مي شود با طرح اين مساله آشفتگي خانواده در ايران به عنوان يکي از عوامل مهم و موثر بر گسترش اين آسيب هاي اجتماعي است، به بررسي نقش و جايگاه خانواده در پيشگيري از اين آسيب هاي اجتماعي مي پردازيم. سپس از آنجايي که در جامعه پذيري افراد در جامعه پس از خانواده، نيروهاي انتظامي نقش مهمي را بر عهده دارند، لذا نقش و اهميت همکاري نيروي انتظامي و خانواده مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش: به منظور نشان دادن نقش و اهميت خانواده در شيوع و گسترش آسيب هاي اجتماعي در ايران، به فراتحليل برخي تحقيق ها و پژوهش هاي انجام شده در زمينه عوامل موثر بر آسيب هاي اجتماعي در ايران پرداخته شد. به دليل زياد بودن تعداد اين پژوهش ها قطعا مطالعه کامل اين پژوهش ها امکان پذير نبود. لذا برخي از اين تحقيق ها که با مطالعه ميداني همراه بودند انتخاب شد و داده هاي ثانويه مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: بررسي داده هاي ثانويه به خوبي نشان مي دهد که از هم گسيختگي نهاد خانواده از مهم ترين عوامل بروز آسيب هاي اجتماعي در ايران به شمار مي رود. به گونه اي که علاوه بر اينکه از هم گسيختگي نهاد خانواده خود به عنوان يک آسيب اجتماعي بروز کرده است، تحليل ثانويه پژوهش ها و پايان نامه هاي همراه با مطالعات ميداني نشان مي دهد که در مورد اعتياد و دختران فراري، از هم گسيختگي خانواده مهم ترين عامل بوده است و در زمينه روسپيگري خانواده پس از فقر در دسته دوم دلايل قرار مي گيرد.
نتايج: نتايج اين فرا تحليل نشان مي دهدكه در پي تغييرات ساختاري و کارکردي در نهاد خانواده، بسياري از کارکردهاي خانواده به ساير نهاد هاي اجتماعي انتقال پيدا کرده است، بنابراين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در ايران با آموزش خانواده ها به تنهايي امکان پذير نيست. خصوصا اينکه خانواده ها خود اکنون دچار آسيب هاي اجتماعي فراواني مانند طلاق، خشونت هاي خانگي، فقر عاطفي، طلاق خاموش و … هستند. نيروي انتظامي و خانواده به عنوان دو نهاد اجتماعي مهم در جامعه پذيري افراد در جامعه، بايد در رابطه تنگاتنگ با يکديگر به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در ايران بپردازند.