سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حسین صالحی – کارشناس ارشدامایش سرزمین دانشکده جغرافیا وجهانگردی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف اباد
محمدرضا نادی – مدرس معماری گروه معماری موسسه آموزش عالی سپهراصفهان

چکیده:
بزرگی و عظمت دنیای موسیقی تنها درمحیطهای تخصصی و نهادهای اجتماعی مرتبط به موسیقی خلاصه نمی شود و درصورتی بازتر وحرفه ای ترمیتوان حضور آن رادرفضاهای عمومی شهری نیز جستجو کرد البته باید ابتدا دراین بحث مفهوم واژه فضای عمومی را معنا کرد تا بتوان به مزیت های وجود موسیقی درچنین مکان هایی پی برد فضای عمومی شهری به مکان هایی گفته میشود که انسان امروزی درآن حق مالکیت دارد و این تملک به تمامی مردمان این منطقه اختصاص داد همانند مکان هایی نظیر پارک ها خیابانها و … که درتمامی آنها به جنس و سن و سطح درسی شما نگاه نمی شود و بدون پرداخته کوچکترین هزینه ای میتوانید ازآن بهره ببرید دراین فضاهارفتارهای فردی و حتی گروهی به هنجارهای اجتماعی معروف میشود درکشورهای توسعه یافته برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران فضای عممی برای تجدید حیات و بازسازی فضاهای مرده شهر راه حلهای متعددی را پیشنهاد می کنند بخش عمده این راه کارها ازطریق توجه به شیوه های خلاق مرتبط با هنربدست امده و هدف اصلی آن ایجادجریان آشنای زندگی درفضای عمومی بودها ست پژوهشگردراین مقاله سعی دارد بااستفاده ازبحثهایی چون رابطه کهنه کلیسا باموسیقی عامه پسند دراروپای مرکزی و یانقش سازمان یافته کمونیسم درنظارت و ارزشیابی موسیقی دربلوک شرق و … لذت مشترک شنیدن اما فارغ ازمحتوایی که دارد به بررسی ارزش موسیقی درفضاهای عمومی شهری پایداربپردازد