مقاله نقش هوش هيجاني برشيوه تصميم گيري مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: نقش هوش هيجاني برشيوه تصميم گيري مديران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله هوش هيجاني
مقاله تصميم گيري
مقاله تصميم گيري مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت يک سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا و رشد در محيط هاي جديد، ويژگي هاي خاصي را مي طلبد که عموما مديران براي پاسخ به آنها با مشکلات بسياري مواجه مي شوند. امروزه علم، به قدرت و نفوذ هيجان ها در حيات ذهني انسان پي برده است و در حال کشف و تبيين جايگاه هيجان ها و احساسات در فعاليت ها، رفتارها و حرکات انساني است. يکي از مهم ترين خصيصه ها که مي تواند به مديران در پاسخ به اين تغييرات کمک کند، هوش هيجاني است.
هوش هيجاني دستاوردي تازه در علم روانشناسي است که به تازگي به عرصه مديريت نيز وارد شده و مشتمل بر درک و شناسايي احساسات و عواطف در اشخاص و استفاده از اين ادراک براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي روزمره مي باشد. اين پژوهش به منظور «مطالعه رابطه هوش هيجاني و شيوه تصميم گيري مديران در دو دانشگاه دولتي و غيردولتي» انجام شده است. در اين پژوهش يک پرسش اصلي و دو پرسش فرعي مورد نظر بوده است. پرسش اصلي به اين صورت است که آيا ميان هوش هيجاني مديران با شيوه تصميم گيري آنها رابطه معناداري وجود دارد. پرسش هاي فرعي پژوهش بر اساس تقسيم بندي شيوه تصميم گيري هربرت سايمون به تصميم گيري برنامه ريزي شده و تصميم گيري برنامه ريزي نشده مي باشد و عبارت اند از: ۱٫ آيا ميان هوش هيجاني مديران با شيوه تصميم گيري برنامه ريزي شده رابطه معناداري وجود دارد ؟ ۲٫ آيا ميان هوش هيجاني مديران با شيوه تصميم گيري برنامه ريزي نشده رابطه معناداري وجود دارد ؟ در اين راستا از پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني گريوز و برادبري استفاده شده، که بر اساس چهار مولفه هوش هيجاني تنظيم شده است و همچنين از پرسشنامه تصميم گيري استفاده شده، که با راهنمايي استاد راهنما و مشاور تنظيم شده و آلفاي کرونباخ آن ۷۴% به دست آمده است. تعداد کل جامعه آماري در اين پژوهش ۴۷ نفر است که شامل کليه مديران در دانشگاه دولتي علم و صنعت بهشهر و کليه مديران در دانشگاه غيردولتي (آزاد اسلامي) قائم شهر مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در کل، جامعه مديران از سطح خوب هوش هيجاني برخوردارند. ميان هوش هيجاني مديران با شيوه تصميم گيري آنها رابطه معناداري وجود دارد و همچنين ميان هوش هيجاني مديران با شيوه تصميم گيري برنامه ريزي شده و تصميم گيري برنامه ريزي نشده نيز رابطه معناداري وجود دارد. رابطه بين هوش هيجاني و تصميم گيري برنامه ريزي شده و تصميم گيري برنامه ريزي نشده در دانشگاه غيردولتي بيشتر از دانشگاه دولتي مي باشد.