مقاله نقش هوش هيجاني کتابداران در اتخاذ استراتژي هاي مديريت تعارض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۳۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: نقش هوش هيجاني کتابداران در اتخاذ استراتژي هاي مديريت تعارض
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله مديريت تعارض
مقاله کتابدار
مقاله کتابخانه عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل اربطاني طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش هوش هيجاني کتابداران در اتخاذ استراتژي هاي مديريت تعارض است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره پژوهش هاي کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها، توصيفي مي باشد و از جمله طرح هاي همبستگي محسوب مي شود. داده هاي مورد نياز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوري شده است. براي سنجش EQ از «آزمون هوش هيجاني برادبري و گريوز» و براي بررسي «وضعيت سبک هاي استراتژي هاي مديريت تعارض» از پرسشنامه ارایه شده توسط پوتنام و ويلسون استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه کتابداران مرد و زن شاغل در کتابخانه هاي عمومي شهر تهران مي باشد که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تعداد ۱۰۰ نفر به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شد. براي تجزيه و تحليل آماري علاوه بر شاخص هاي آمار توصيفي و جداول و نمودارهاي فراواني، از آزمون معناداري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t مستقل، آزمون تحليل واريانس يک راهه (ANOVA) و رگرسيون چندگانه (گام به گام) استفاده شد.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصله، اتخاذ استراتژي راه حل گرايي در کارکنان داراي هوش هيجاني بالا، به طور معناداري بيش از کارکنان داراي هوش هيجاني پايين مي باشد (P<0.001) اما اين تفاوت در استراتژي هاي عدم مقابله و کنترل مشاهده نشد.
اصالت /ارزش: نتايج اين پژوهش مي تواند زمينه آموزش موثر کتابداران کتابخانه هاي عمومي را فراهم نموده و نيز در انتخاب افراد مناسب تر براي شغل کتابداري مفيد باشد.