مقاله نقش هويت در صورت بندي رزم ايراني و تاثير آن بر جنگ آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: نقش هويت در صورت بندي رزم ايراني و تاثير آن بر جنگ آينده
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله جنگ آينده
مقاله ثنويت گرايي
مقاله رزم ايراني
مقاله توحيدگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي وندزماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني سطوت علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به تحليل پديدارشناسانه هويت رزمنده ايراني و تاثير آن بر جنگ آينده مي پردازد. رزم ايراني از خصلت هاي ويژه اي هم چون يکتاپرستي، برجستگي دوگانه خير و شر، معادانديشي، استشهاد و ميهن دوستي برخوردار است. اين خصلت هاي ويژه ريشه در هويت ايراني، اسلامي دارد که تاثيري ويژه در جنگ هاي آينده دارد.
در جنگ هاي آينده از آنجا که بر فناوري و انسان تکيه اساسي مي شود و احتمالا شکافي جدي به لحاظ فناوري بين کشورها وجود دارد، لذا کارگزار اصلي آن يعني انسان از اهميت برخوردار مي گردد. با محوريت کارگزار انسان، دوگانه هويت، غيريت صورتبندي مي گردد.
مقاله پيشِ رو به تبيين نقش هويت در صورت بندي رزم ايراني در جنگ آينده مي پردازد و جنگ آينده را در بستر مواجهه هويت، غيريت بازسازي مي کند. بنابراين ابتدا هويت تعريف و بازشناسي مي گردد، سپس خصلت هاي رزم ايراني که ريشه در هويت ايراني، اسلامي دارد تبيين مي گردد.
از آنجا که پديده جنگ، مواجهه براندازه هويت و غيريت (دشمن) است، لذا اهميت مولفه هويت براي بقا عيان مي گردد. اين مقاله ضمن بازسازي روش شناسانه مولفه هاي هويتي رزم ايراني به تبيين الگوي رزم ايراني در جنگ آينده مي پردازد. در اين بازسازي بيشتر بر تحليل هويت حق جوي رزم ايراني و تاثير آن بر جنگ آينده تاکيد خواهد شد.