سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – عضوهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

بررسی، شناخت رخساره های ژئومورفولوژی وکنترل پیشروی رخساره های نامناسب ژئومورفولوژی درپروژه های آبخیزدار بسیار ضروری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در پروژه حاضر با استفاده از نقشه های زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰ و نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ و عکس های هوایی ۱:۴۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰ و اطلاعات بومی و نقشه های موجود و نیز با استفاده از عملیات صحرایی، نقشه بزرگ مقیاس منطقه تهیه گردید،سپس برای تعیین حدود و وسعت رخساره های ژئومورفولوژی، مقاطع مختلف با جهات متنوع بر روی نقشه ترسیم شده و با استفاده از GPS و پیمایش مقاطع در روی زمین، کلیه اطلاعات مورد نیاز برداشت گردید که برداشت های مذکور عمدتاٌ شامل طول و عرض جغرافیایی،فواصل نقاط نسبت به هم و نسبت به عوارض کلی، ارتفاع، تشکیلات زمین شناسی، خاک، پوشش گیاهی و …… میباشد . با استفاده از فنون کارتوگرافی نقشه ژئومورفولوژی منطقه ترسیم شده و بررسی های کارشناسی انجام گردید . نتایج بررسی نشان می دهد که رخساره های ژئومورفولوژی عمدتاٌ شامل رخساره بیرون زدگی سنگی بدون واریزه، رخساره بیرون زدگی سنگی با واریزه،رخساره توده سنگی و رخساره
فرسایش آبی می باشد که از بین آنها رخساره توده سنگی و رخساره فرسایش آّبی بیشترین گسترش را دارندکه درپروژه های آبخیزداری بایدبه آنها توجه کرد .