مقاله نقش واسطه اي غني سازي شغل در رابطه مولفه هاي رهبري تحول گرا با تعهد عاطفي کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: نقش واسطه اي غني سازي شغل در رابطه مولفه هاي رهبري تحول گرا با تعهد عاطفي کارکنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري تحول گرا
مقاله غني سازي شغل و تعهد عاطفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي نقش واسطه اي (ميانجي) غني سازي شغل در رابطه بين مولفه هاي رهبري تحول گرا با تعهد عاطفي کارکنان به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماري پژوهش کارکنان کارخانجات وابسته (در حوزه صنعت و معدن) به شرکت احيا سپاهان (به تعداد ۲۵۰۰ نفر در تابستان ۱۳۸۸ تشکيل داده اند. از اين جامعه آماري، ۳۲۹ نفر به صورت نمونه گيري دو مرحله اي تصادفي براي شرکت در پژوهش انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه هاي مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبري تحولي (تحول گرا) با ۲۲ سوال (و چهار خرد مقياس به نامهاي اهداف گروهي، حمايت شخصي، الگوي نقش هوشمندانه و انتظارات عملکرد بالا)، پرسشنامه ۲۳ سوالي زمينه يابي تشخيصي شغل براي سنجش غني سازي شغل و پرسشنامه ۸ سوالي تعهد عاطفي بودند. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش از طريق مدل سازي معادله ساختاري و تحليل رگرسيون واسطه اي (ميانجي) مورد تحليل قرار گرفتند. مدل اوليه اي بر مبناي در نظر گرفتن مولفه هاي رهبري تحولي به عنوان متغيرهاي پيش بين مدل، غني سازي شغل به عنوان متغير واسطه اي مدل و تعهد عاطفي به عنوان متغير پيامد يا ملاک مدل در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از مدل سازي معادله ساختاري نشان داد که اهداف گروهي با غني سازي شغل داراي رابطه معنادار نيست، لذا از مدل نهايي اين مسير حذف گرديد و در مقابل، يک رابطه از مولفه الگوي نقش هوشمندانه به تعهد عاطفي نيز براي بهبود شرايط مدل افزوده شد. در مجموع شواهد حاصل از اين پژوهش نشان داد که غني سازي شغل يک متغير واسطه اي کامل براي رابطه بين حمايت شخصي و انتظارات عملکرد بالا (دو مولفه رهبري تحول گرا) با تعهد عاطفي است، اما براي رابطه الگوي نقش هوشمندانه (به عنوان مولفه ديگر رهبري تحول گرا) با تعهد عاطفي، غني سازي شغل نقش يک متغير واسطه اي پاره اي را ايفا مي کند.