سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعید مشتاقی – استادیار گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطهای الگوی چهاروجهی هدفهای پیشرفت در رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با پیشرفت تحصیلی بود.یک گروه ۹۰۶ نفری ۸۰۳ دختر و ۸۰ پسر از دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند و پرسشنامه نئوکاستا و مککری، ۶۶۱ و مقیاس جهتگیری هدف الیوت و مکگریگور، ۱۰۰ را کامل کردند. نتایج نشان دادند که مدلهای پیش- بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و چهار جهتگیری هدف پیشرفت معنادار هستند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد جهتگیری اهداف پیشرفت در رابطه بین عاملهای شخصیت و پیشرفت تحصیلی نقش میانجی دارند و همراه با هم ۸ درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبیین میکنند