سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهذب طلاب – دانشجوی کارشناس ارشد معماری – دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

فضاهای بازشهری یکی از ملزومات زندگی درشهرها می باشندکه گاهی اوقات به فراموشی سپرده می شوندوزمانی به یاد می آیندکه دیگر ایجاد آن ها کارآسانی نیست.دراین شرایط یکی از بهترین راه ها بازیابی واحیای فضاهای پنهان شهری است که بدون توجه به پتانسیل های متعدد،بدون استفاده مانده اند. ازسوی دیگرباتوجه به کمبود فضاهای مناسب برای ورزش های همگانی,می توان بابرنامه ریزی وطراحی مطلوب ازاین پتانسیل ها بهره گرفت.فضاهایی که درانتظار تعریض خیابان مجاورخود هستند یکی از این گونه فضاها می باشند،که با نوسازی و باززنده سازی آن ها می توان زمینه مناسبی را برای فعالیت های ورزشی فراهم نمود.این تحقیق مداخله ای سعی در روشن نمودن اهمیت ورزش دراحیای فضاهای در حال انتظار دارد و به دنبال جلب توجه مسئولان و متخصصان به این موضوع می باشد. روش مورداستفاده دراین پژوهش،نظام چندسطحی طراحی شهری می باشد که شامل حوزه راهبردی (شهر مشهد)،حوزه محلی (خیابان آبکوه)،حوزه طراحی (فضای در حال انتظار)است وعمده اطلاعات نیز از روشهای میدانی و خصوصاً مشاهده و مصاحبه گردآوری شده اند. پس از شناخت بهتر فضاهای درحال انتظار نتایج جالبی ازویژگی های آن ها بدست آمدکه ازآن جمله می توان به موقعیت مکانی مناسب این فضاها که عموما دربافت های مرکزی شهر ها می باشند،اشاره نمود که با توجه به کمبود شدید فضاهای ورزشی در این قسمت از شهرها,اهمیت موضوع دوچندان می گردد. ازطرف دیگرموقتی وغیردائم بودن آن ها ونیزتغییر نقش وچهره ی آن ها درساعات وزمان های مختلف خود باعث تنوع و پویایی بیشتر این فضاها می گردد. برای استفاده راحت تر از نتایج پژوهش ابتدا ویژگی ها و نتایج عام ارائه می گردند و سپس گزارشی از مطالعه و بررسی خیابان آبکوه مشهد و نتایج خاص آن به صورت مختصر در جدولی ارائه می شوند.