مقاله نقش ورزش شنا استقامتي بر وقوع آپوپتوز در ميوپاتي ديابتي تجربي موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۲۹ تا ۶۳۶ منتشر شده است.
نام: نقش ورزش شنا استقامتي بر وقوع آپوپتوز در ميوپاتي ديابتي تجربي موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوز
مقاله ميوپاتي ديابتي
مقاله ورزش شنا استقامتي
مقاله موش صحرایي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميوپاتي ديابتي از عوامل عمده آسيب سلول هاي عضلاني در بيماران ديابتي مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين نقش ورزش شنا بر تغييرات آپوپتوز در ميوپاتي ديابتي تجربي مي باشد. در اين مطالعه تعداد ۵۶ سر موش صحرایي نر نژاد ويستار با سن ۱۲ هفته و وزن ۳۰۰ – ۲۵۰ گرم انتخاب و در دو گروه ۲۸ تایي توزيع و ديابت با استفاده ازداروي استرپتوزوتوسين (۵۰ ميلي گرم به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن) با تزريق داخل صفاقي به طور تجربي القا گرديد. گروه تيمار در شرايط معمول تغذيه و نگهداري، به مدت ۱۲ هفته و هر هفته ۵ روز و هر روز ۱ ساعت مجبور به ورزش منظم شنا گرديد. گروه شاهد در اين مدت بدون هيچگونه فعاليت فيزيکي و ورزشي در همان شرايط معمول تغذيه نگهداري شدند. پس از گذشت ۱۲ هفته از بافت عضله دوسر ساق هر دو گروه نمونه برداري و پس از پايدارسازي در فرمالين بافري ۱۰ درصد، با استفاده از روش هاي معمول تهيه مقاطع آسيب شناسي برش هايي با ضخامت ۶ – ۵ ميکرون تهيه و به روش هاي هماتوکسيلين – ائوزين و تکنيک اختصاصي تانل رنگ آميزي شدند.مطالعه آسيب شناسي بافتي در گروه شاهد نشانگر آپوپتوز و نکروز در سلول هاي عضلاني بود. اين تغييرات در گروه تيمار بسيار کم و اختلاف بين دو گروه همواره معني دار بود (P<0.001). نتايج به دست آمده از اين بررسي مشخص نمود که ورزش شنا مي تواند باعث کاهش تغييرات پاتولوژيک و بهبودي نسبي آسيب هاي بافت عضلاني در موارد ميوپاتي ديابتي گردد.