مقاله نقش ويژگي هاي شغل، رهبري تحولي و دشواري هدف در عملكرد كاركنان شرکت احيا فولاد سپاهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: نقش ويژگي هاي شغل، رهبري تحولي و دشواري هدف در عملكرد كاركنان شرکت احيا فولاد سپاهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شغل
مقاله رهبري تحولي
مقاله دشواري هدف
مقاله عملكرد كاركنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي نقش ويژگي هاي شغل، رهبري تحولي و دشواري هدف در عملكرد كاركنان به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماري پژوهش را كاركنان هولدينگ صنايع و معادن شركت احيا فولاد سپاهان در تابستان ۱۳۸۸ (۲۵۰۰ نفر) تشكيل دادند كه از اين تعداد ۳۲۹ نفر با استفاده از نمونه گيري دو مرحله انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه ۲۲ سوالي رهبري تحولي (با چهار خرده مقياس موسوم به اهداف گروهي، حمايت شخصي، الگوي نقش هوشمندانه و انتظارات عملكرد بالا)، پرسشنامه پنج سوالي دشواري هدف، پرسشنامه ۲۳ سوالي ويژگي هاي شغل (با پنج خرده مقياس تنوع مهارت، هويت تكليف، اهميت تكليف، خودمختاري و بازخورد) و پرسشنامه ۶ سوالي ارزيابي عملكرد (با سه خرده مقياس عملكرد عمومي، عملكرد فني و عملكرد بين فردي) بودند. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه به ترتيب براي عملكرد شغلي عمومي، دشواري هدف، تنوع مهارت و انتظارات عملكرد بالا، براي عملكرد شغلي فني، اهداف گروهي، دشواري هدف و انتظارات عملكرد بالا، براي عملكرد شغلي بين فردي، دشواري هدف، تنوع مهارت والگوي نقش هوشمندانه و براي عملكرد شغلي كلي نيز تنوع مهارت، دشواري هدف و انتظارات عملكرد بالا داراي بالاترين توان پيش بين معنادار (P<0.01) هستند.