سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین سلماسی –

چکیده:

مقدمه و هدف: اندازه گیری غلظت کل یک فلز و آلاینده در خاک نمی تواند ارزیابی دقیقی برای خطرات بهداشتی آن عنصر باشد. زیرا ویزگیهای جذب کنندگی، قابلیت جذب آن فلز را کاهش داده، بنوبه خود بر سیاستگزاریهای پاکسازی اینگونه خاکها تأثیر گذار خواهد بود. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی بر اساس ویژگیهای خاک است که زیست فراهمی خاکهای آلوده به کروم را تخمین بزند. روش اجراء به این منظور ۲۰ نمونه خاک از خاکهای اطراف چرمشهر تبریز که ویژگیهای آنها، مشابه خاکهای آلوده این شهر بوده است انتخاب شدند و ویژگیهای اصلی فیزیکوشیمیائی آنها در آزمایشگاه تعیین گردید. سپس به این خاکها کروم بصورت نمک ۳CrCl اضافه گردید. بعد از آن زیست فراهمی نمونه های خاک بوسیله عصاره گیری اندازه گیری گردید. نتایج: این پژوهش نشان داد که زیست فراهمی کروم به عنوان ت ابعی از نوع خاک متغیر بوده، برای تمام نمونه های خاک کمتر از ۴۵% بوده است. آنالیز آماری با استفاده از رگرسیون خطی نشان داد که زیست فراهمی کروم با میزان رس و کربن معدنی و آلی خاک در ارتباط است. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، دو مدل ارائه گردید که در آنها نشان داده شد با افزایش کربن معدنی و با کاهش میزان رس خاک، زیست فراهمی کرم این خاکها کاهش پیدا می کند. استفاده از این مدل در پاکسازی خاکهای آلوده به کروم کمک خوبی می تواند باشد.