سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید محمود مصطفوی – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

چکیده:

در این تحقیق موضوع رضایت شغلی استخدام شدگان شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران بین سال های ۷۲ لغایت ۸۲ از دیدگاه ساختار شغلی مورد بررسی قرار گرفته و طی آن ضمن تعیین میزان رضایتی که ایشان از شغل خویش دارند به بررسی تأثیر هر یک از عوامل ساختار شغل
در رضایت شغلی کارکنان پرداخته شده است . در این راستا جهت جمع آوری اطلاعات از روش توزیع پرسشنامه، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و رو ش های آماری آزمون نسبت، اسپیرمن و کندال استفاده شده است . بطور کلی نتایج و یافته های تحقیق بیانگر آن است که نسبت
افراد راضی شاغل در بخش های تخصصی و نیمه تخصصی مالی و اداری بطور معنی داری از نسبت افراد راضی شاغل در بخش های تکنسینی و مهندسی کمتر است . همچنین اگر چه در مجموع به نظر کارکنان بین ویژگی های شغل (تنوع، هویت، اهمیت، استقلال و بازخورد ) و رضایت شغلی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد . اما بررسی عوامل به تفکیک بخش های مختلف شغلی نشان می دهد روابط مناسبی بین هر یک از ویژگی های اصلی شغل با یکدیگر و رضایت شغلی در ارتباط با مشاغل کارشناسی وجود ندارد، به عبارت دیگر با آنکه افراد از شغل خویش رضایت دارند اما این رضایت بیشتر بستگی به سایر عوامل دارد . لذا جهت ایجاد رضایت و افزایش QWL پیشنهاد گردید نسبت به طراحی مجدد مشاغل بر مبنای روش های انگیزشی و با تأکید بر گسترش سازمان در سطح افقی،ایجاد تیم های کاری و ایجاد وظایف مشترک به جای وظایف تخصصی اقدام گردد.