سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسنعلی نعمتی شمس آباد – کارشناس ارشد مرکز انفورماتیک دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشجوی کار
جعفر رزمی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد در سازمانهای مجازی یا الکترونیکی که اصلی ترین بسترتجارت الکترونیک می باشند، مورد بحث و بررسی قرارگرفته اس ت. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و خصوصیات سازمان الکترونیکی و تبیین مفاهیم موجود در سازه اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع اعتماد در سازمانهای الکترونیکی تشریح گرد یده اس ت. سپس با تشریح عوامل اصلی مرتبط با انواع اعتماد، راهکارهایی برای ایجاد اعتماد در سطوح مختلف سازمانهای الکترونیکی ارائه گردیده اس ت. این راهکارها بطور خلاصه عبارتند از ایجاد اعتماد در اجزای فیزیکی و انسانیICT به عنوان بستر تجارت الکترونیک ،ایجاد فهم مشترک از رسالت و ماموریت و اهداف و هویت و کسب و کار سازما ن. در آخر اخلاق و ارزشهای مشترک با توجه به تنوع فرهنگها و تغییرات سریع و ارتباطات غیر حضوری در تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.