سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی معینی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
محمدرضا سنجابی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
بهاالدین نجفی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ، دانشگاه شیراز
شعبانعلی فمی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ، دانشگاه تهران

چکیده:

بیماریها بر این فعالیت اقتصادی اثر منفی دارند. همچنین مخاطراتی مانند تغییر قیمت و بی ثباتی عوامل تولید نیز این امر را تشدید می کند. نقش بیمه دامها به عنوان ابزاری برای کاهش اینگونه مخاطرات و ریسک های موجود و همچنین افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش بسیار حائز اهمیت است. در سالهای اخیر در خصوص بیمه گاوهای بومی و دورگ نیز اقدامات پذیرفته است و هم اکنون بیش از ۸۷۰۰۰ راس گاو دورگ و بومی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند. در این مطالعه ابتدا پرسشنامه هایی جامع و کامل شامل وضعیت فعلی گاوداریها و نقش بیمه در ارتقاء کمی و کیفی تولید و مسائل و مشکلات موجود و جمع آوری نظران و دیدگاههای بیمه گذاران در بهبود عملکرد بیمه تهیه گردید.
پرسشنامه ها در دو بخش شامل پرسشنامه های واحدهای گاوداری تحت پوشش بیمه و واحدهای بیمه نشده تهیه گردید که علاوه بر وضعیت عمومی گاوداری ها ، تغذیه، ترکیب گله و تاسیسات، یک بخش عمده از پرسشها شامل مدیریت و وضعیت بهداشت و درمان و تولید مثل گاوها نیز طراحی گردید. با توجه به گستردگی مناطق و استاندارد نمونه گیری تصادفی در تعداد ۵۰۰ گاوداری دارای گاو بومی و آمیخته بالای ۵ راس از استانهای خراسان، اصفهان و اردبیل تکمیل گردید.