سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
رحیم غلامحسینی – کارشناس ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
محسن احدنژادروشتی – استادیارجغرافیاوبرنامهریزی شهری دانشگاه زنجان

چکیده:
ازمسائل وموضوعات مهمی که درحوزه مطالعات شهری و برنامه ریزی شهری درسطح جهانی مطرح شده است بحث مربوطبه رابطه حقوق شهروندی و مدیریت شهری است شهرها به عنوان مراکزسکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند شکل گیری عناصرکالیدب درشهرها وایفای نقش های متعدد نیز به وسیله بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی رقم می خورد شکل بندی و نقش دادن به بازیگران متفاوت عرصه شهری ازجمله دولت مردم نهادهای مدنی و قانون گذار باعث شده است تا وظایف و تکالیف متقابل و دوسویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور درسطوح ملی و محلی پدید اید شهر شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیارتنگاتنگ و نزدیکی بایکدیگردارند قوانین و مقررات شهری را میتوان به عنوان یک یازمهتمرین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قملداد نمود به تعبیربهتربازیگران عنصاراصلی مدیریت شهری درپرتوقوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایراعضا میتوانند شهروندان راه دراداره امور مشارکت دهندو مفهوم شهروندی و حقوقشان را محقق سازند ازدید شهری موضوع حقوق شهروندی روابط مردم شهر حقوق و تکالیف آنان دربرابریکیدگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است درواقع حقوق شهروندی امیخته است ازوظایف و مسئولیت های شهروندان درقبال یکدیگر شهر ودولت یاقوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق برعهده میدران شهری دولت یا بطور کلی قوای حاکم می باشد درمقاله کامل به مباحث شهروندی حقوق شهروندی مدیریت شهری و شهروند مداری پردخته خواهد شد هدف ازانجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری درارتقا حقوق شهروندی می باشد