مقاله نقش و جايگاه برنامه ريزي چندبعدي در توسعه توريسم و اکوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: نقش و جايگاه برنامه ريزي چندبعدي در توسعه توريسم و اکوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله برنامه ريزي چند بعدي
مقاله نگرش همه جانبه
مقاله گردشگري
مقاله منطقه خرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احساني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفرآبادي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش مراکز شهري و رشد پديده شهرنشيني، اشتياق به سياحت و سير و سفر افزون شده است؛ به طوري که مشتاقان اين امر با عنوان گردشگر در اقصا نقاط کره زمين امر گذران اوقات فراغت را تکامل بخشيده اند. بدين لحاظ توجه به ماهيت گردشگري و پيامدهاي ناشي از آن لزوم تحقيق و مطالعه را در اين موضوع بر مجامع علمي جهان آشکار کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش و جايگاه برنامه ريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اکوتوريسم منطقه خرو طبس انجام شده است. گرچه اين منطقه از جاذبه هاي متعدد گردشگري برخوردار است، اما محروميت هاي آن در سطوح مختلف، به خصوص در زمينه توسعه صنعت گردشگري نگران کننده است. به منظور توسعه و گسترش امر توريسم و اکوتوريسم در منطقه، برنامه ريزي در اين بخش امري ضروري است. روش تحقيق در اين پژوهش ترکيبي از روش هاي تاريخي، توصيفي، اسنادي و ميداني است. براي تکميل داده ها و اطلاعات از مطالعات ميداني و تکميل پرسشنامه کمک گرفته شده و پس از استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل قرار شده است. همچنين از نرم افزارهاي Excel و  Corel Drawنيز استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان از آن دارد که برنامه ريزي چند بعدي نقش موثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت و رفع محروميت و بهره گيري از پتانسيل هاي متنوع و متعدد منطقه خرو طبس جز با نگرش همه جانبه و برنامه ريزي چند بعدي ميسر نخواهد شد.