سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – استادیار، علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (۱۳۵۶-۱۳۴۲) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول،دوم، سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهری اسلامی ایران (۱۳۸۵-۱۳۶۸) می باشد. ناتیج بیانگر آنکه منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره۱۳۵۶-۱۳۴۲ به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد.