سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه حسینی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

چکیده:

هرسال حدود ۱۶ زمین لرزه بزرگ در سراسر جهان رخ می دهد که باعث مرگ جمعیت زیادی می شود . کشور ایـران با قرار گرفتن در منطقه خاص تکتونیکی کره زمین ( کمربند زلزله آلپ – هیمالیا ) یکی از مناطق زلزله خیز دنیاست، بطوریکه از سال ۱۲۸۰ تا ۱۳۸۳ پانزده زلزله با بزرگی بالاتر از ۷ ریشتر در ایران رخ داده است و از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۸۳ بیش از ۲۰۰۰۰۰
نفر جان خود را در اثر زلزله از دست داده اند . بر اساس آخرین تحقیقات زمین لرزه نه قابل پیش بینی است نه قابل پیـشگیری ولی تلفات و خسارتهای آن ق ابل کاهش و کنترل میباشد، که در این راستا یکی از راهکارهای مناسب بهره گیری از سـازمانها و تشکلهای غیر دولتی میباشد، زیرا طبق تعریف جهانی سازمانهای غ یردولتی شامل جمع یتها ، گروه ها و نهادهای انسانی و خود جوش و بر آمده از مردمی هستند که مهمتر ین شاخصه خود را د ر استقلال از دولت تب یـی ن مـی نماینـد و در واقـع بـه ارکـان نظارتی مردم به فعالیتهای دولت در جهت اجرای خواسته های آنها، کاهش و کنترل خسارت ناشی از زلزله نقش مهمی دارنـد . لذا در مقاله حاضر سعی شده با مرور منابع و مطالب گوناگون نقش تشکلهای غیر دولتی را در مدیریت بح ران زلزلـه مـشخص گردد تا بتوان از این نیروی بالقوه حداکثر بهره را برد . متن : بحران طبق تعریف عبارتست از عدم انطباق بین نیازها و منابع . بدین معنی که در شرایط عادی، توازن بین نیازهای جامعه از یک طرف و توانمند یها و منابع موجود از طرف د یگر برقرار است . اما با بروز شرایط بحرانی که می تواند نت یجه بروز هـر اتفـاق غیرعادی و پ یش بینی نشده طب یعی و غ یر طب یعی همچون زلزله، س یل، طوفانهای بزرگ، جنگ و … باشد، بدل یل شرا یط خاصی که بر جامعه تحم یل می شود، د یگر شاهد توازن ب ین نیازها و منابع نخواه یم بود . مدیریت بحران نیـز ی عنـی بازگردا نـدن تعـادل
دوباره ببن منابع و ن بازها . که سه ابزار مهم بـرای برقـراری شـرا یط موازنـه وجـود دارد -۱: افـزا یش منـابع -۲ کـاهش ن یازهـا -۳ فرماندهی بحران ( جابجایی تکیهگاه ) که مباحث تکمیلی در اصل مقاله ذکر گردیده است . بحث و نتیجه گیری : سازمانهای غ یر دولتی در نظم نو ین جهانی علاوه بر اینکه بعنوان نمودی از دموکراسـی در جوامـع مطـرح میشوند، بعنوان نهادهای موازی دولت بخشی از بار اجرا یی دولت را بر عهده می گیرند، وبا توجه به ماهیت مردمی و خودجوش بودن میتوانند نقش بزرگ و مهمی را در تمام مراحل کاهش خسارتهای ناشی از زلزله داشته باشند ، چه سازمانهای غ یر دولتی متخصص در زم ینه زلزله چه سا یر سازمانهای غ یر دولتی که در زم ینه های فرهنگی، اجتماعی و … فعالیت مـی کننـد چـرا کـه زلزله مشکلی است که تمام جوانب یک جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد .