سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد خوئینی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اصغر شکری – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور (مرکز تهران) – آزمایشگاه تحقیقاتی علوم محا
حسین فرمان – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، جایگزیدگی الکترون در یک سیمکوانتومی بی نظم شبه یک بعدی که به دو الکترود فلزی نیمه متناهی متصل است بررسی میشود. محاسباتمان مبتنی بر روش ماتریس انتقال میباشد. نتایج عددی نشان میدهد که با افزایش مقدار پارامتر همپوشانی، طول جایگزیدگی سیستم افزایش مییابد به طوری که در غلظت های پایین، سیستم از خود، گذار فاز عایق- فلز نشان میدهد . همچنین با افزایش طول سیستم، طول جایگزیدگی کاهش می یابد.