سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی کدخداپور – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
علی بمان میرجلیلی – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدرضا میرجلیلی – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدرضا دانائیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

سیل گیری آبخوان ها در سال های متوالی، به تغییرات نفوذپذیری خاک عرصه های آبگیری شده منجر می شود . تغییرات ایجاد شده در عرصه آبخوان میانکوه با ۳ تیمار و ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفته است . فاکتورهای بکار گرفته شده در تیمار، شامل پوشش،نوار و سال می باشد. نمونه برداری از محدوده هایی به ابعاد ۶۰× ۶۰ متر در مدتاجرای طرح و در ۴ عمق صورت پذیرفته است. مقایسه میانگین دادها، با استفاده از آزمون دانکن در سطح ۵% حاکی از تفاوت معنی دار در برخی از پارامترهای مورد آزمایش می باشد. تغییرات نفوذپذیری پایه عرصه شاهد در سال های مورد آزمایش معنی دار و اختلاف سرعت نفوذ پایه عرصه شاهد(C) با عرصه های T و P به ترتیب ۵ / ۵ و ۵ / ۴ برابرمی باشد. به نظر می رسد ایجاد حقابه های جدید با درختکار ی عرصه آبخوان با توجه به اقلیم و نتایج آنالیز داده های خاک در محدوده مورد مطالعه ضرورتی ندارد