سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا موسوی –
بهناز فاتحی –

چکیده:

افکار واعمال بیوتروریستی همواره دراقوام وافرادمتجاوز واغکارتلافی جویانه درافراد – ارتش ها ودولتهای مورد تهدید ازهزاران سال قبل وجود داشته است .درمجموع اغلب کشورهای صنعتی جهان ودرراس انها روسیه – امریکا وانگلستان – فرانسه – ژاپن وکانادا انواع سلاحهای بیولزیک مثل باسیل آنتراکس – کوکوباسیل – بروسلا – کلامیدیا پسیاتی – مایکوباکتریوم توبرکلوزیس راتولید وبعضا مورد استفاده نیز قرار داده اند.
محتوا :
تعریف تروریسم : عبارت است از تحمیل عقیده وتثبیت حاکمیت به وسیله ایجاد وحشت وکشتار مردم به هروسیله ممکن است. بیوتروریسم رامیتوان تحت عنوان رهائی بین المللی یا آزاد سازی مخاطره آمیز ارگانیسمهای زنده ایجاد کننده بیماری یا مواد فعال بولژیکی ناشی از ارگانیسمها با هدف ایجاد مرگ – بیماری – بی ظرفیتی – رعب ووحشت وصدمات اقتصادی تعریف نمود. عوامل بیولژیکی انواع مختلفی دارندشامل : باکتریها – ویروسها – قارچها – عوامل ژنتیکی تغییر یافته – عوامل عفونی پیشرفته- واکسن یا ارگانیسمهای مقاوم چند داروئی وسمومی که ناشی از ارگانیسمهائی که مشابه عوامل شیمیائیند میگردد. استفاده از سلاحهای غیرمتعارف برای هدف جنگ بولزیکی درهمه کشورها گزارش شده است وبه سال ۱۳۰۰ میلادی ودوران تاتارها برمیگردد که از اجسام عفونی درارتش خود استفاده میکردند. حدود ۴۰۰سال قبل درزمان جنگ فرانسه وهند سواران انگلیسی پتوهای آلوده به آبله را به هندی های امریکائی میدادند. امروزه بعد ازبیش از یک دهه ازپایان جنگ سرد همچنان خطر سلاحهای بیولزیکی بعنوان یک خطر واقعی مهیب وترسناک باقی مانده است . واقعه ۱۱ سپتامبر در۲۰۰۱ وحملات سیاه زخم اکتبر ۲۰۰۱ آگاهی از خطرات احتمالی تروریسم بیولژیکی را ارتقاء داد.وفعالیتهای امنیت ملی درسازمانها ی کشوری با تمرکز روی کاربرد سلاحهای غیر متعارف دردنیا افزایش یافته است.
بحث ونتیجه گیری :
دردنیای امروز سلاح های بیولزیکی وبیماریهای عفونی ناشی از آن چالشهائی را برای سیستمهای مراقبت بهداشتی وبهداشت عموم مطرح میسازد. از سوی دیگر شیوع وظهور بیماریهای عفونی مانند سارس – جنون گاوی – آبله میمونی – آنفلوآنزای مرغی وبیماریهای تغییر یافته نوظهور مانند سل کوتاه وبلند مدت مسئولیت بسیار سنگینی رابرای متخصصین وپرستاران جهت شناسائی – تشخیص ودرمان بموقع یک بیماری ایجاد میکند. تشخیص ونظارت بموقع وسریع بیماریهای عفونی جزء اقدامات حیاتی برای آمادگی جهت حملات بیولژیکی احتمالی است. معمولا تروریسم شیمیائی دارای اثرات فوری وآشکار است ولی حملاتی که با استفاده از عوامل بیولژیکی انجام میگیرد به احتمال زیاد دارای اثر فوری نیست وتاثیر آن متعاقب دوره کمون ارگانیسم ظاهر میشود. بنابراین توجه به زمان یک جزء بحرانی جهت تشخیص بموقه ونظارت ومراقبت بربیماریهای عفونی است. شناسائی وتشخیص بیماریهای عفونی بنا به دودلیل مهم هستند :
۱- به ارائه دهندگان اجازه میدهد که درمان پیشگیری کننده موثر رادرزمان مناسب تجویز کنند
۲- فرصت انتقال عوامل بیماریزا را به حداقل برسانند.