سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زینب بحرپیما – تهران – بیمارستان حضرت رسول اکرم

چکیده:

بحران های طبیعی و حوادث غیرمترقبه ناشی از بلایای طبیعی به علت قطع روند طبیعی زنـدگی آثـار نـاگواری ماننـد مرگ و میر، جراحت، از کار افتادگی و تخریب تشکیلات اجتماعی به بار می آورد . و ایجاد حجم زیادی از نیازهای انسانی ماننـد کمک های اولیه و خدمات بهداشتی و پزشکی نیازمند مدیریتی توانمنـد و هماهنـگ در سـطوح مـسئولین و نهادهـای اجرائـی می باشد . سازمان بهداشت جهانی Disaster را به عنوان یک پدیده ناگهانی اکولوژیک بـا قـدرت زیـاد کـه نیازمنـد کمـک هـای خارجی است تعریف کرده و به عبارتی تعداد بیمارانی که در یک دوره زمانی وارد اورژانس می شوند و نمی تواننـد بـدون کمـک دیگران مراقبت کافی دریافت کنند . تعریف : حوادث غیرمترقبه حادثه یا واقعه ای بزرگ و قوی و مخربی که باعث جابجائی افـراد، متلاشی شدن اعضای خانواده و خراب شدن خانه ها و سبب کشته شـدن افـراد تعریـف شـده و کـشور مـا بـه لحـاظ موقعیـت جغرافیایی در معرض حوادث غیرمترقبه چون سیل، زلز له، خشکسالی، جنگ و غیره قرار دارد و بـه علـت تنـوع آب وهـوائی در موقعیت مهم و استراتژیک شاهد حوادث طبیعی و غیرطبیعی می باشد . تریاژ : طبقه بندی بیماران مطابق با نوع وخامـت ضـایعه در دسته خاص با برقراری بیشترین نظم و اقدام به موقع و استفاده مؤثر و کارآمد از خدمات فوریت های پزشـکی کـه بیـشترین مراقبت از مصدومین را انجام دهد می تواند به کمک و یاری رساندن هرچه بیشتر و سریعتر و کامل تر، مصدومین بیانجامد . نقش پرستار در تریاژ بیماران : پرستار به عنوان یکی از اعضای تیم پزشکی در حوادث غیرمترقبه می توانـد بـا آمـادگی و کـارائی زیاد نقش بالایی در اعمال روش های پیشرفته در پ رستاری از بیماران تروما و مسئول مراقبت های ویژه باشد که از مرحله تریـاژ گرفته تا مرحله احیاء و نجات بیمار با تیم درمانی همکاری نمود ه و این همکاری تا بازگشت بیمار به زندگی عادی ادامه یابد که این نقش ها عبارتند از : نقش پرستار آموزش ده و با صلاحیت در آموزش و ا نجام کمک های اولیه و کمـک بـه مـصدومین . انتقـال افراد به مکان های امن و انجام تریاژ و اولویت بندی مصدومین و مجروحین و ارجاع بیمـاران جهـت درمـان سـطحی . کمـک بـه توانبخشی افراد در بحران ها، تا احتمال ناتوانی فرد در درازمدت کاهش یابد . توانبخشی افراد از نظر روحی و روانی بـا توجـه بـه مشکلات ایجاد شده مانند قحطی، فقر، از دست دادن افراد خانواده و فامیل . شرکت در برنامـه ریـزی بعنـوان مـشاور و نـاظر بـر فعالیت های صورت گرفته تیم بهداشت و درمان . نحوه ارزیابی بیمار توسط پرستار تریاژ : هدف از تریاژ که به عنـوان یـک فعالیـت مدیریتی قوی در ارائه خدمات درمانی به بیماران حادثه دیده قلمداد می شود انجام بهترین کار برای بیشترین افـراد در کمتـرین زمان باشد . و پرستار تریاژ به عنوان اصلی ترین پایه تریاژ نقش اصلی را در ارزیابی بیمـار دارد و بایـد بتوانـد در کمتـرین زمـان ( حداکثر ۶۰ ثانیه ) بیمار را تریاژ نماید و اقدامات و برنامه های لازم الاجرا نماید . مراحل انجام تریاژ توسط پرسـتار تریـاژ در اصـل مقاله ذکر گردیده است . اقدامات پرستاری در مواقع اورژانس مددجویان حادثه دیـده : ارزیـابی، تـشخیص و مـداوای بیمـار و رفـع مشکلات حاد و برطرف کردن نیازهای اولیه که حال عمومی بیمار را مورد تهدید قرار می دهد . برنامـه ریـزی دقیـق و اجمـالی و پیگیــری دقیــق بیمــار و توجــه بــه مــشکلات فعلــی و آتــی در جهــت تــشخیص و مــداوا و درمــان آنــان و ارجــاع بــه مراکــز موردنظر . هماهنگی بین گروه های مختلف امدادرسانی، طی فرایندهای پرستاری شامل بررسی سـریع محـل، فراخـوان نیروهـا و اعزام گروه ها، تأمین و توزیع اطلاعات و ارزیابی مداوم و عملکـرد خـدمات کـار سـریع و بـا کیفیـت بـالا بـه مـردم در منطقـه آسیب دیده و پرستار باید بتواند با یک بررسی دقیق و مناسب با موارد پیش آمده شرکت کند و ضمن درمان و مـداوای بیمـاران با کمک تیم بهداشتی درمانی از گسترش صدمات بیشتر جلوگیری کند و با مدیریت و مهارت بالا باید اولویت های تقدم و تـأخر را تشخیص دهد . در تمام مدت کارکرد قادر به آموزش بیمار و پرسنل و همراهان باشد و تشخیص و مراقبت سریع جهت حفظ پتانسیل های بیمار برای نوتوانی از نقش های مهم پرستار است و از نظر روحی و عاطفی و جسمی وی باید دارای ثبات فکـ ری و جسمی باشد . یافته های پژوهشی نشان دهنده این است که استفاده از کارکنان پرستاری با تجربه و دانش آموخته با سطح مهارت بالا در انجام خدمات پیشرفته پرستاری در حوادث غیرمترقبه را بیشتر آشکار سـاخته زیـرا ایـن گـروه از بیمـاران نیازمنـد بـ ه مراقبت و م داخلات کارکنانی را دارد که دارا ی تحصیلات عالیه، آموزش دیده و ماهر و دارای اعتماد به نفس بالا باشد تا بتوا ننـد در تحت شرایط دشوار و ناگهانی و بحرانی اقدامات درمـانی و لازم را انجـام دهنـد . نتیجـه : بـا توجـه بـه یافتـه هـای پژوهـشیاساسی ترین نقش پرستاری در تریاژ حوادث غیرمترقبه مصدومان و مجروحان به شرح زیر می باشد؛شروع و ارائه تریـاژ و نقـل و انتقال بیماران در بیمارستان و صحنه های حادثه . نظارت بر هماهنگی مجموعه درمان در نقل و انتقـال بیمـاران . انجـام و ارائـه آموزش های لازم به بیماران و همراهان و پرسنل تحت نظر ار ائه گزارش صحیح و بـه موقـع بـه مـسئولین ذیـربط بـرای جـذب هدایت امکانات مجموعه درمان وحضور در مانورها به منظور آ فزایش آمادگی برای مقابله با حـوادث و بحـران هـای پـیش بینـی نشده .