سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا حاجیان – مرکز آموزش درمانی ۱۷ شهریور رشت
صفیه دانشور – مرکز آموزش درمانی ۱۷ شهریور رشت
فرشته فروغی زاد – مرکز آموزش درمانی ۱۷ شهریور رشت
ناهید بیدار – مرکز آموزش درمانی ۱۷ شهریور رشت

چکیده:

مدیریت خوب بحران تنها افزودن روشهای مقاب له با فوریت نیست، بحرانها مشکلات منحصر به فردی ایجاد می کند کـه بندرت در فوریتهای روزانه با آن مواجه می شویم . برای برنامه ریزی بحران باید با خطـرات نزدیـک شـروع کـرد . اطلاعـات را بـا الگوهای جراحت مشخصات خاص بحرانها افزایش داد . مثلاً در سیلاب، خطر اولیه غرق شدن ، ضربه و بیماریها مـی باشـد . تـیم
پزشکی مناسب بحران و احیتاجاتی که نیاز به آنها متعاقب کاهش امکان دسترسی به آنها افزایش می یابد، تدارک دیـده شـود . در جریان تلفات ، الگوی رسیدن به هدف ـ نحوه برآورد کردن تلفات ـ گنجایش غیر معمـول ارزیـابی مـی شـود . همـه حادثـه دیدگان برای تامین درمان و جابجایی آنهایی که حق تقدم دارند و توزیع مناسب تسهیلات درمانی ارزیابی شـوند مـتن : اهـداف ویژه در هنگام مواجه با بحران جهت جلوگیری از آسیب احتمالی ۱ ـ تشکیل انجمن مرکز دسـتری بـه منبـع اطلاعـات حادثـه دیدگان مثل صلیب سرخ ۲ ـ ایجاد یک منطقه امن دور از محل بحران و تجهیز آن بـه نیروهـای فعـال و افـرادی کـه از لحـاظ روحی سلامت هستند و روحانیون ۳ ـ اختصاص واحدهای جانبی به افرادی که به کمک های اضافی نیـاز دارنـد و واحـدی کـه حادثه دیدگان بتوانند بطور گروهی از طریق رسانه از احوال هم با خبر شوند ۴٫ ـ پرستاران مسئول حوادث غیر مترقبه باید : الـف ـ افراد مسئول مراقبت از مصدومین را طبق برنامه آگاه کنند . ب ـ با پزشک بحران جهت مـشخص کـردن واحـدهای درمـانی و شتاب در مراقبت از مصدومین هماهنگی کنند . ج ـ پرستار تریاژ درجه صدمه را تعیین و نیازهای اولیه مصدوم ارزیابی نماید . د ـ اطلاعات کامل از محل بحران دریافت و به مسئولین انتقال دهد و آمار مصدومینی که قابل جابجایی می باشـند و یـا قابـل ترخیصند مشخص نماید . بحث و نتیجه گیری : در هر صورت برنامه ریزی برای بحران موقعی موفقیت آمیز اسـت کـه بـا تمـرین همراه باشد . پرسنل اصلی، دانش و مهارت انجام نقش خودشان را داشته باشند در زمـان بحـران همـه پرسـنل کلیـدی درگیـر هستند مانند مسئول پرستاری ، کارکنان عادی، مهندسان، متخصصین تغذیه، دارو سـاز و … تنهـا بـه درمـان حادثـه دیـدگان تمرکز نشود . بدست آوردن مدرک و نشانی از مصدومین تمرین شود . ( پول وقت ) برنامه تمرین برآورده شود ( و خلاصه مطلـب تمرین کنید ، تمرین کنید )