سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم پورمند – دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

روش تهیه : مقاله حاضر به روش مروری تهیه شده . ابتدا مطالب جدید و چند سناریو از سایتهای سرچ تهیه و بعد از ترجمـه و سازماندهی آن با قدرت تفکر و نوشتاری خود بیان گردیده . مقدمه : در این مقاله به نقش پرستار درهنگـام بـروز حـوادث غیـر مترقبه اشاره شده است . در قسمتی دیگر از مقاله به داستان واقعی امید نوشته پرستار خدمات عمومی سـلامت آمریکـا دربـاره واقعه تسونامی اشاره گردیده . تسونامی دستی بود که از اقیانوس خارج شده تا جایی که می توانست مرگ و هرج و مـرج را بـا خود آورد . داستان هم مربوط به کودک ۱۱ ساله ای بـه نـام هاریـان ( بـه معنـی امیـد ) اسـت کـه بعـد از بـه دسـت آوردن سلامتی اش و دیدار خانواده خود از پرستارش خداحافظی می کند و به زبان انـدونزی مـی گویـد ( تریماکاسـی ، مینـه توجـوی سینتادان کلااورگاکاصی ) به معنی متشکریم، عشق من و خانوده ام را بپذیر . در ادامه مقاله به زلزله ۷/۵ ریـشتری پاکـستان در سال ۲۰۰۵ همچنین طوفان کاترینا و ایفای نقش پرستاران اشاره شده است . بحث : طبق تعریف WHO حادثه غیر مترقبـه هر حادثه ای است که با آسیب و تخریب خود باعث ایجاد نیاز مازاد بر ظرفیت پاسخ یک جامعه گردد . که این حوادث می تواند توسط سازمانهای محلی ، منطقه ای و کمک های ملی و یا حتی ب ین المللی کنترل شود .. پرستار که به عنو ان یک جـزء بـسیار مهم از زنجیره پاسخ به بروز حاثه غیر مترقبه تلقی می شود می تواند بر محورهای زیر تمرکز کرده و نقش ارزنده ای را ایفا نماید -۱٫ مصدومین را کاملا بررسی کرده و در خصوص فعال کردن تعداد پرسنل کافی تصمیم بگی رد -۲٫ ارزیـابی نیازهـای فیزیکـی روانی و اجتماعی -۳٫ نظارت بر حمل درست آسیب دیدگان -۴٫ برقراری تماس و هماهنگی های لازم با پرسنل بیمارستان ها . -۵ در نظر گرفتن پروتکل مایع درمانی به طوری که به ازای هر اندام زیر آوار مانده ۱ لیتـر سـالین ایزوتنیـک تجـویز شـود -۶٫ توجه خاص به افراد دچار قطع نخاع -۷٫ کنترل دایم خونریزی و علایم حیاتی -۸٫ تجویز توکسید کـزاز . -۸ اهمیـت ویـژه بـه تغذیه خصوصا در سالمندان . -۱۰ تهیه آب آدشامیدنی و توزیع آن به صورت بطری های بسته بنـدی -۱۱٫ تـدابیر مربـوط بـه کنترل عفونت و بیماریهای واگیر . -۱۲ مدیری ت صحیح درد -۱۳٫ واگذاری مراقبت ویژه از کودکان یتیم به افـراد داوطلـب-۱۴ مشاوره در موارد شوک برای ایجاد محیط امن و مطلوب -۱۵٫ رفع سریعترشوک های ناشی از نبـود وسـایل گرمایـشی ، شـرایط بهداشتی ناکافی، عفونت های تنفسی ، بیماریهای پوستی جرب . -۱۶ توجه به بروز اختلا ل استرس پس از سانحه مانند، ترس از تکرار حوادث، عدم اطمینان به آینده ترس از رفتن به منزل، کابوس شبانه و احساس ناامیدی، بی خوابی شـدید و نـاراحتی های سوماتیک، -۱۷ ایفای نقش آموزشی مشاوره پرستار : مشاوره با افرادی که حوادث غیر مترقبه را تنبه الله تعبیر می کنند و تغییر دادن ذهنیت آنان -۱۸٫ یاد آوری درس های مثبت حوادث شامل : کمک کردن به دیگران . -۲ پذیرش این که نمـی تـوان چیزی را تغییر داد . -۳ تمرکز بر لحظه حال و مدیریت احساسات و دستیابی به اعتماد بـه نفـس بیـشتر . -۴ توکـل و اعتقـاد راسخ به خواست خداوند . – ۵ اعتما د یافتن به توانایی های خود برای مقابله باسختی ها . نتیجه : با توجه به ایـن کـه یافتـه هـای تحقیقاتی چالش هایی چون مدیریت ناکافی هنگلام بروز حوادث ، عدم وجود برق و آب ، عدم همبستگی شخصی و … را نـشان می دهد ، پیشنهاد می شود . موارد زیر مد نظر قرار گیرد . تامین پرسنل کافی و کارآمد و دستیابی بهینه به تکنولوژی ارتبـاطی وآموزش بیشتر پرستاران دولتی و افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری و ارزیابی و درمان پس از مصیبت و حمایـت مـادی از کارکنان بخش امداد و نجات .