سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعباس کیانی – بیمارستان امام سجاد ( ع ) ناجا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … « عج -» دانشکده
علیرضا بینش – بیمارستان امام سجاد ( ع ) ناجا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … « عج -» دانشکده

چکیده:

پرستاران از سالیان گذشته در زمینه مراقبت های پیش بیمارستانی مشارکت داشته انـد و نقـش آنهـا در جهـت ارائـه خدمات مراقبتی در حین انتقال هوایی و زمینی بیماران و م صدومین به خوبی تثبیت شده است علاوه بـر آن پرسـتاران سـابقه طولانی در ارائه آموزش مؤثر به مراقبت دهندگان پیش بیمارستانی دارند برخی از سازمانهای پرستاری تمایل دارند پرسـتارانی که در حیطه پیش بیمارستانی کار می کنند مدرک و تأئیدیه فوریتهای پزشکی را داشـته باشـند امـا تعـدادی از انجمـن هـای پرستاری تأئیدیه را برای پرستاران حرفه ای ضروری نمی دانند زیرا پرستاران دانش و مهارت لازم را برای ارائـه خـدمات پـیش بیمارستانی دارند اما بعنوان گروه واکنش اولیه یا جستجو و نجات پیشنهاد نمی گردند . بحث : در بسیاری از سازمانهای پرستاری انتق ال هوایی و زمینی مصدومین و فوریـت هـای پزشـکی سرفـصل هـای آموزشـی استاندارد برای پرستاران در زمینه موقعیت های پیش بیمارستانی تدوین شده اسـت و نقـش پرسـتار در موقعیـت هـای پـیش بیمارستانی به شرح زیر بیان شده است : -۱ ارزیابی بالینی مناسب با موقعیت؛ -۲ برنامه ریزی و تشخ یص پرستاری، برآیندهای مورد انتظار و برنامه مراقبتی؛ -۳ انجام دادن اقدامات پیش بیمارستانی ، داخل بیمارستانی براساس تشخیص هـای پرسـتاری و مشکلات بیمار و مصدوم؛ -۴ ارزیابی اثرها و نتایج مداخلات پرستاری و درمانی در طی درمان و انتقال توأم با ارزیابی و نگـرش مکرر به برنامه مراقبتی با توجه به واکنش و پاسخ بیمار در جهت درمان؛ -۵ تعامل و همکاری با سایر اعـضا در موقعیـت هـای پیش بیمارستانی، داخل بیمارستان و حین بستری جهت مراقبت بهتر از بیمار؛ -۶ تبادل اطلاعات مربوط برای سهولت در کار؛ -۷ ارائه گزارش های صحیح به صورت کتبی وش فاهی به تیم مراقبتی – درمانی حین تحویل بیمار علاوه بـر نقـش مراقبتـی کـه پرستار در موقعیت پیش بیمارستانی بعهده دارد مسئولیت و توانـایی قبـول و برعهـده گیـری نقـش هـای تحقیقـی، آمـوزش، مدیریتی، مشاوره ای، حمایتی و اداری – اجرایی را در رابطه؛ مراقبت پیش بیمارستانی دارا می باشد . نتیجه : مداخلات و خدمات پرستاری در محیط پیش بیمارسـتانی براسـاس قـضاوت مـستقل، تفکـری تحلیلـی ، ( مهـارت ) در تصمیم گیری و اولویت گذاری صورت می گیرد همچنین پرستار باید دارای مهارت های پیشرفته در ارزیـابی و مداخلـه جهـت تشخیص تیزبینانه علائم کوچک و نهفته بیماری باشد و توانایی ارائه مراقبت مستقل تحت هدایت سیـستم درمـانی محلـی بـه همراه سایر همکاران در شرایطی که مراقبت از بیمار سخت می باشد را داشته باشد پرستاران در محیط پیش بیمارستانی برای ارائه مراقبت استاندارد، قابل اطمینان اند واین امر به واسطه اطلاعات، تحصیلات، تجربیات و مدرک آنهاست . پرستاران فوریت و انتقال ، آموزش مقدماتی و تجربی را دارند که آنها را قادر به دستیابی به تشخیص، برنامه ریزی و ارزشـیابی مراقبت از بیمار یا مصدوم بدحال و نظارت بر سایر اعضا غیر پرستار گروه می نماید ایـن اطلاعـات کلـی، از طریـق آمـوزش در رابطه با » ًخصوصا « مراقبت پیش بیمارستانی به منظـور مـشارکت در آمـوزش ارائـه دهنـدگان مراقبـت پـیش بیمارسـتانی )
امدادگران ) تکمیل وارتقاء پیدا می کند .