سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا هادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران‐ گروه تخصصی زیست شناسی,
نیره اعظم خوش خلق سیما – پژوهشکده تحقیقات بیو تکنولوژی کشاورزی ایران
رمضانعلی خاوری نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران‐ گروه تخصصی زیست شناسی
سید مجتبی خیام نکوئی – پژوهشکده تحقیقات بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

بررسی اثرات شوری بر روی محتوای پرولین در برگ هفت ژنوتیپ گندم دوروم جمع آوری شده ار منطقه خاورمیانه رشد یافته درغلظت های مختلف نمک کلرور سدیم بمیزان صفر ۵۰، ۱۰۰،و ۱۵۰ میلی مولار در مرحله رویشی تحت شرایط هیدرو پونیک نشان می دهد که ژنوتیپ Syria-R و ژنوتیپ Syria-M از تحمل بیشتری نسبت به شوری در مقایسه با سایر ژنوتیپ های مورد بررسی برخوردار است و به نظر می رسد که تحمل به شوری در آن ها با محتوای بالای پرولین آن همبستگی کامل دارد و احتمالا می تواند از استرا تژی تجمع پر ولین در تحمل به نمک استفاده کند.