سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

خلیل قلمبر – شرکت توزیع نیروی برق جنوبشرق تهران
ناصر قندهاری – شرکت توزیع نیروی برق جنوبشرق تهران

چکیده:

با توجه به اینکه ماموریت و وظیفه اصلی شرکتهای توزیع در راستای نگهداری و بهره برداری بهینه از شبکه و استمرار در تامین برق مطمئن به مشترکین می باشد، لذا توفیق رسیدن به اهداف فوق برای این شرکتها منوط به کنار گذاشتن روشهای ابتدائی و سنتی و سعی در ایجاد شفافیت و ارتقاء کیفیت روشها و خدمات با حفظ هزینه های اقتصادی جهت افز ایش کارائی و پویائی بیشتر سیستم توزیع و ایجاد فضا و نگرشی تازه به مقوله خاموشیها و بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر خاموشیهای اعمال شده به مشترکین می باشد .
در این مقاله ابتدا به طور مختصر برخی از عوامل مهم و تأثیرگذار در خاموشیها و ارتقاء بهره برداری از شبکه ها ی توزیع نیروی برق رامشخص نموده،وسپس بازمان سنجی مراحل مختلف فرآیند عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات شبکه و تجهیزات معیوب نسبت به محاسبه زمان خاموشی مبنا و مجاز با توجه به شاخص ها و شرایط مختلف حاکم بر مناطق توزیع و تعیین ضرائب زمانی شرایط مؤثر بر زمان خاموشیها جهت اجرای طرح کارانه اقدام می گردد .
با ارائه و پیاده سازی طرح کارانه شرایط لازم جهت تحقق و دستیابی به ایجاد بهره وری و بهینه سازی در زمینه کاهش زمان رفع خاموشیهای ایجاد شده در شبکه های توزیع که در حال حاضر به دلیل شفاف نبودن چگونگی عملیات پیگیری رفع خامو شیها تقریباً غیرسازمان یافته، سنتی و بدون تفکیک مسئولیتها و وظایف محوله و زمان سنجی مراحل مختلف روند رفع خاموشیها انجام میشود، امکان پذیر میگردد .