سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
خدیجه عنصری – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند، ایران
نوشین حشمتی فخر – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

چکیده:
سرطان پروستات بیماری پیچیده ای است که توسط عواملی چون موتاسیون و یا تغییر بیان ژنهای مهم در مسیر پیام رسانی سلول اتفاق می افتد. این نوع سرطان شایعترین سرطان در بین مردان بوده که یک سرطان وایسته به هورمونهای استروئیدی می باشد. گیرنده هایاستروژنی نه تنها در بافت نرمال پروستات، بلکه در نوع سرطانی نیز یافت می شود. هورمونهای استروئیدی عملکرد خود را در تکثیر،تمایز وتشکیل بافت پروستات از طریق گیرنده هایشان انجام می دهند. برای عمکرد بیولوژی هورمونهای استروئیدی دو نوع گیرنده جداگانه به نامهایERβ و ERα وجود دارند. در مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده شده است که هر گونه موتاسیون در این گیرنده هاباعث می شود که هورمونهای استروئیدی درگیر در شروع و یا تحریک روند سرطانزائی در بافت پروستات گردندهدف از این مطالعه بررسی فراوانی پلی مورفیسم در اینترون ۱ ژنErαو اگزون ۵ ژنERβدر خطر ابتلا به سرطان پروستات میباشدبررسی بر روی ژنERروی ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان پروستات و به تعداد مساوی فرد سالم به عنوان کنترل توسطPCR-RFLPصورت گرفت. سپس آنالیز اطلاعات توسط نرم افزارSPSS (version19صورت گرفت.